Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Genom att klicka på kurskoden öppnar du kursinformationen:

Kursinformations-vynImage Modified

Kursinformationen är indelad i tre flikar: ”Info”, ”Prestationssätt” och ”Ersättande studier”.  

...