Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

芬兰银行主要的有Nordea,OP,Danske,S-pankki等。

芬兰(包括奥兰群岛)常用银行的BIC/ swift code:
S-Pankki: SBANFIHH
OP(Osuuspankki): OKOYFIHH
Nordea: NDEAFIHH
Danske: DABAFIHH
Aktia: HELSFIHH
Poppankki: POPFFI22
Säästöpankki: ITELFIHH
Ålandsbanken: AABAFI22

Nordea

官网:https://www.nordea.fi/en/

...