Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

6 Osaamisen kehittäminen 

Moderaattori: Anne Petroff

6 Osaamisen kehittäminen 

Vastuuyksiköt: Henkilöstö-, viestintä- ja oppimispalvelut

...