Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Välj Ny studieplan. I bilden nedan visas en situation där studerande redan har skapat en studieplan. 

Under 'studiestruktur' kan man skapa en ny studieplan genom att klicka på 'ny studieplan'Image Modified

Välj rätt utbildning som bas för studieplanen

...

Du kan be om vägledning bara för sådana studieplaner som du har studierätt för.

Studieplan som går emot ens studierättImage Modified

Gör val i studieplanen

...

Rubriken du har valt blir blå och på högra sidan öppnas en sidomeny, där du gör valen för den aktuella delen av examen.

SidomenynImage Modified

 • I studievalshjälparen på högra sidan visas reglerna för helheten och du får tips för att göra rätt val, till exempel välj ännu 1 eller välj 20 sp.

...

 • I sådana fall kan du söka och lägga till vilka av Aaltos kurser eller studiehelheter som helst, till exempel fritt valbara studier eller biämnen.

Sökfunktionen i sidomenynImage Modified

Studieplanens studievalshjälparen

...

Helhetens status är Val gjorda när alla val är klara eller när du har gjort tillräckligt många val för helheten:

Studiehelhet med val gjordaImage Modified

Helhetens status är Val saknas om du inte ännu har gjort tillräkligt många val för helheten:

Studiehelhet med val som saknasImage Modified

Om mängden valda studier överskrider studiehelhetens omfattning, är helhetens status Val mot reglerna.  Samtidigt går hela studieplanen över i mot reglerna-läge (rött varningsfält). Helheten kan också få statusen Val mot reglerna om du t.ex. via fritt redigeringsläge har lagt till en kurs i helheten som vanligen inte hör till den.

Studiehelhet med val mot reglernaImage Modified

Om studiehelheten eller examensprogrammet kräver separat godkännande blir helhetens status Krävs separat godkännande.

...

Helheten får statusen Delar utförda om du har genomfört alla kurser som hör till helheten.

Studiehelhet med delar slutfördaImage Modified

Hantering av kurser med varierande omfattning

...

Klicka på kursens kod i din studieplan.  Du kommer till kursinformationen, varifrån du kan förflytta dig till fliken Ersättande studier. Du kan välja en ersättande kurs från Motsvarigheter.

Ersättande och motsvarande kurserImage Modified

Du behöver inte spara separat, men kontrollera att ersättningen har lyckats. Ersättande studier visas som pilar som pekar år olika håll.  Obs! För vissa kurser finns motsvarigheterna istället insatta som fri text. I sådana fall måste du ansöka om ersättande studier via Fritt redigeringsläge.

En ersatt kursImage Modified

OBS! Du kan skicka ansökningar med anknytning till fritt redigeringsläge och separat godkännande bara för studieplaner som motsvarar din studierätt.

Fria redigeringsläget under de tre punkternaImage Modified

Vid behov kan du byta den ersättande kursens version i din ISP. Klicka på kursens kod i din ISP och välj fliken Ersättande studier. Under kursens namn finns alternativet att byta version.

...

Om du planerar att genomföra studier också någon annanstans än vid Aalto-universitetet, kan du lägga till dessa studier i din studieplan som ett studieutkast.  Välj den del av examen du vill inkludera studieutkastet i och klicka på knappen Lägg till ett studieutkast.  Fyll i informationen som behövs och spara. 

'Lägg till studieutkast'-knappen under sidomenynImage Modified

 • Ansök om tillgodoräknande enligt anvisningarna när du genomfört de ifrågavarande studierna. Om studierna som du ansöker om tillgodoräknande för bildar en biämneshelhet, säkerställ att du har inkluderat koden för det ifrågavarande biämnet i din ISP och att studieutkasten är under den.

...

 • Sök kurser med Sök-funktionen och byt Aalto-universitetet till det andra Sisu-universitetet.  Lägg till kursen du valt i kurskorgen och flytta den sedan till studieplanen via menyn Placera till i planen som du ser till vänster. 
  Universitetsmenyn i sökfunktionenImage Modified
 • Alla Sisu-universitet har inte ännu tagit Sisu i allmänt bruk, så kursinformationen kan fortfarande ändras.  Kontrollera att studierna du vill genomföra faktiskt ordnas vid universitetet i fråga senast när du ansöker om studierätt för dem. 

...

När en kursprestation har registrerats ser du en kranssymbol och ditt vitsord invid studieavsnittet.

 1. Registrerad kursprestation med krans och vitsordImage Modified

För studiehelheter syns de sammanlagda studiepoängen för valda och slutförda studier.

...

Gå till vyn Studieplan och klicka på knappen Placera i studieplanen i menyn till vänster:

'Placera i studieplanen'-menyn ligger till vänsterImage Modified

Då öppnas en lista där du ser följande information:

 • dina studieprestationer
 • kurser som du lagt till på minneslistan via sökfunktionen, som inte har en färdig plats i din studieplan.
  Utförda studier utanför studieplanenImage Modified

  Du kan lägga till prestationerna på listan i din studieplan enligt följande:

 • Klicka på ikonen Placera i planen (pil) bredvid studieavsnittet.
  Pil för att lägga till kurs i planenImage Modified

 • En vy över studieplanens struktur öppnar sig, och ställena där studieavsnittet kan placeras är markerade. Klicka där du vill placera studieavsnittet.
  Val av plats för kursenImage Modified
 • Bekräfta ditt val via sidomenyn till höger genom att välja bekräfta.
  Valen bekräftas i sidomenynImage Modified
 • Om stället du vill placera studieavsnittet på inte är markerat i studieplanens struktur ska du använda fritt redigeringsläge för att placera in det.

...

För att byta biämnesversion ska du först klicka på biämnets kod i din ISP.

Biämnesversion byts genom att klicka på biämnets kodImage Modified

I fönstret som öppnas kan du byta versionen genom att klicka på läsårsmenyn under biämnets namn.

Vy över biämnesversionerImage Modified

När du har bytt läsår ser du meddelandet Du granskar en version av studiehelheten som inte finns i din plan. Använd denna version. Klicka på Använd denna version.

...

Sedan kan du välja om du vill kopiera din ISP och byta biämnesversionen, eller om du endast vill byta biämnesversionen utan att skapa en ny kopia av ISP:n.

Fråga om ISP ska kopieras eller inteImage Modified

Om du väljer att endast byta biämnesversion utan att kopiera ISP:n måste du välja studierna för biämnet på nytt.

Nya biämnet som är tomt

Magisterskedets studieplan

Magisterns studieplan görs enligt din studierätt: ifall både kandidatexamen och magisterexamen hör till din studierätt ska båda vara i samma studieplan. Ifall din studierätt endast innehåller en magisterexamen ska din studieplan bara vara för magisterprogrammet. Du kan kolla dina egna studierätter genom att välja Min profil -> Studierätter.

Ifall både kandidatexamen och magisterexamen hör till din studierätt kan du lägga till magister genom att:

 1. Välj den första helheten i din studieplan (”Kandidat och diplomingenjör i ___”)
 2. Välj magisterprogram i menyn till höger

Image Added


Ifall din studierätt endast innehåller en magisterexamen görs din studieplan som vanligt. Hjälp för att skapa en studieplan hittas här.

Du kan kolla till vilken examen ditt huvudämne hör genom att klicka på de tre punkterna i övre hörnet av studiestruktur vyn och sedan välja ”Visa utbildningsstigar”. Hjälp för att hitta rätt program hittas här.

Image Added


Byt undervisningsplan för magisterskedet

...

Om du avlägger/har avlagt kandidatexamen vid Aalto ska du välja den kandidat- och magisterutbildning som motsvarar din studierätt när du skapar din studieplan. Du har kanske skapat din studieplan för kandidatskedet i början av dina studier och följt undervisningsplanen som var aktuell då, men när du påbörjar dina magisterstudier vill du byta magisterskedets undervisningsplan till den nyaste versionen (så att den motsvarar den undervisningsplansperiod när du i praktiken påbörjar dina magisterstudier).

...

I fönstret som öppnas ser du vilken undervisningsplan du har i bruk, och genom att klicka på den nedåtpekande pilen kan du byta undervisningsplansperiod.

'Ta denna version i bruk' ligger i sidhuvudetImage Modified

När du har bytt till den version du vill ha dyker det upp ett meddelande högst upp på sidan: Du granskar en version av studiehelheten som inte finns i din plan. Ta denna version i bruk. Klicka på Ta denna version i bruk.

Fråga om ISP ska kopieras eller inteImage Modified

Du får följande meddelande på skärmen. Du kan antingen kopiera planen och byta undervisningsplansperiod för ditt magisterprogram (i så fall hålls din tidigare plan oförändrad och Sisu skapar en ny kopia av planen med den version av undervisningsplanen som du valt) eller byta undervisningsplansperiod utan att kopiera planen.

...

  • Du hittar alternativen för att redigera, skriva ut och ta bort studieplanen via sidan Studiestruktur, genom att klicka på knappen med tre punkter i övre högra hörnet.


Alternativ finns i menyn som öppnas via de tre punkternaImage Modified