Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Placera studierna i studieplanen för den examen som de ursprungligen hör till. Ansök därefter om tillgodoräknande i studieplanen för den andra examen enligt följande anvisningar:

Ersättande av studier som ingår i ditt program 

Om ett studieavsnitt som ingår i ditt program motsvaras av ett studieavsnitt som ingår i din andra examen ska du ansöka om ersättande av studier. Det är alltså inte fråga om exakt samma studieavsnitt, utan om studieavsnitt med motsvarande innehåll och kompetensmål. Observera att du kan ansöka om ersättande endast om studieavsnittet som ingår i den andra examen har en annan kod och ett annat namn än det studieavsnitt som du önskar ersätta.

...

Detaljerade anvisningar för ansökan om ersättande

Inkluderande av samma studier i båda examina

Om exakt samma studieavsnitt (samma kod och namn) ingår i båda dina examina ska du ansöka om inkluderande.

...