Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Genom att klicka på kurskoden öppnar du kursinformationen:

Kursinformations-vynImage Modified

Kursinformationen är indelad i tre flikar: ”Info”, ”Prestationssätt” och ”Ersättande studier”.  

Fliken "Info" har följande information:

  • Basinformation
  • Beskrivning
  • Förkunskaper (vilka tidigare studier kursen förutsätter)
  • Studiematerial
  • Klassificering

I fliken "Prestationssätt" ser du på vilka sätt kursen kan genomföras (t.ex. tentamen).

I fliken "Ersättande studier" kan du välja en ersättande kurs ifall info om ersättande kurser har överförts från Oodi till Sisu. I annat fall kan du inkludera den ersättande kursen via Fritt redigeringsläge.

...