Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Om det alternativ du söker inte kan väljas i din studieplan, kontakta lärandetjänsterna vid din högskola, så att alternativet vid behov kan läggas till. 

...

Gör flera versioner och

...

välj en primär studieplan

Du kan göra skapa flera studieplaner och testa olika valmöjligheter.

...

 • Du kan ha endast en primär studieplan per utbildning/studierätt. Du framskrider i dina studier enligt din primära studieplan.

...

 • Du kan ändra en studieplan till din primära studieplan genom att klicka på knappen med tre punkter i övre högra hörnet och trycka på

...

 • Välj som

...

 • primär

...

 • plan.


...

Du kan be om

...

vägledning bara för sådana studieplaner som du har studierätt för.


...

Gör val i studieplanen

Klicka på rubriken för det avsnitt du vill titta närmare på eller där du vill göra val. Först efter det här ser du de studier du kan välja och kan göra val.

Rubriken du har valt blir blå och på högra sidan öppnas en sidomeny, där du gör valen för den aktuella delen av examen.

...

 • I sidomenyn visas reglerna för helheten och du får tips för att göra rätt val, till exempel

...

 • välj ännu 1

...

 • eller

...

 • välj 20

...

 • sp.

4. Gör valet genom att klicka på den vita cirkeln i väljaren i sidomenyn.

Cirkeln flyttas till höger och väljaren blir blå när valet är gjort.  Den valda kursen eller helheten syns också under de valbara alternativen, och bredvid valet finns en papperskorgsikon som du kan klicka på för att ta bort valet.

...

 • Du kan byta ut valet genom att trycka på någon annan kurs eller helhet som kan väljas.  Valet kan också tas bort genom att klicka på papperskorgsikonen.

...

 • Valen sparas omedelbart.  Valen görs på samma sätt oberoende av om du väljer enskilda kurser eller studiehelheter såsom biämnen.

...

 • Om en kurs eller studiehelhet är obligatorisk så finns den färdigt i planen och kan

...


6. Sidomenyn kan också ha en sökfunktion: Sök med namn eller kod”kod.

 • I sådana fall kan du söka och lägga till vilka av Aaltos kurser eller studiehelheter som helst, till exempel fritt valbara studier eller biämnen.

Studieplanens sidomeny

Kurser hittar du från i Into eller från på adressen courses.aalto.fi.


6. Vid studiehelhetens rubrik visas dess status, som berättar om rätt mängd studier har valts till helhetenför helheten. Var uppmärksam på helheternas status när du skapar din studieplan, eftersom de visar dig om du har valt en tillräcklig mängd studier för helheten eller om du måste göra ytterligare eller andra val. Nedan finns en närmare förklaring på vad de olika statusarna betyder.

Helhetens status är ”Val gjorda” Val gjorda när alla val är klara eller när du har gjort tillräckligt många val för helheten:

Helheten Helhetens status är "Val saknas " om för lite studier har valtsom du inte ännu har gjort tillräkligt många val för helheten:

Om mängden valda studier överskrider studiehelhetens omfattning, är helhetens status ”Val Val mot reglerna”reglerna.  Samtidigt går hela studieplanen över i mot reglerna-läge (rött varningsfält). Helheten kan också få statusen Val mot reglerna om du t.ex. via fritt redigeringsläge har lagt till en kurs i helheten som vanligen inte hör till den.

Om studiehelheten eller examensprogrammet kräver separat godkännande blir helhetens status ”Krävs Krävs separat godkännande”godkännande.

Helheten får statusen Avvika från ansökt innehåll om du tidigare har ansökt om godkännande för helheten och sedan gjort ändringar i den. Anvisningar för att annullera det tidigare godkännandet hittar du på sidan godkännande av en studieplan.

Image Added

Helheten får statusen Delar slutförda om du har genomfört alla kurser som hör till helheten.

Image Added

Hantering av kurser med varierande omfattning

Om kursen kan vara av varierande omfattning (t.ex. 1–10 sp), bekräftas omfattningen i kursinformationens flik ”Prestationssätt” Prestationssätt.

Öppna vyn ”Studiestruktur” Studiestruktur och klicka på kurskoden för att öppna kursinformationen. Förflytta dig sedan till fliken ”Prestationssätt” Prestationssätt.  Bekräfta omfattningen genom att välja sätt (”Sättet 1”, ”Sättet 2” Sättet 1, Sättet 2 osv.).

Bekräfta sättet under matrismenyn genom att klicka på ”Välj Välj det här prestationssättet”prestationssättet. Omfattningen bekräftas nu i din studieplan.

...

I Sisu kan kurser som kan genomföras flera gånger och har samma kurskod (t.ex. kursen CS-EV Studier med varierande innehåll Vaihtuvasisältöinen opinto eller ABR-ENG Studier utförda utomlandsUlkomailla suoritetut opinnot) kan läggas till i en ISP bara en gång under planeringsskedet. Om du till exempel tänker genomföra tre kurser med olika innehåll men med samma kurskod för din examen, kan du lägga till kursen med den korrekta kurskoden bara en gång i din ISP. De två andra kurserna kan du lägga till som studieutkast i planeringsskedet.

...

När du har genomfört alla kurserna kan du lägga till dem i din ISP via menyn ”Lägg Lägg till i studieplanen” studieplanen längst till vänster. Kom ihåg att radera studieutkastet du gjort i planeringsskedet från din ISP. Om du av någon anledning inte kan lägga till kurserna via menyn "Lägg till i studieplanen" kan du lägga till dem via det fria redigeringsläget (”Lägg Lägg till en genomförd kurs”kurs). Öppna det fria redigeringsläget via helheten/rubriken i ISP:n där du tänker placera kurserna.

(bild)

När du öppnar menyn ”Lägg Lägg till en genomförd kurs” kurs ser du alla prestationer som inte ännu finns i din ISP och kan lägga till kurserna genom att trycka på knappen ”Lägg till” Lägg till.

(bild)

Ersättande prestationer

Om kursen har ersättande prestationer, dvs. om det finns andra kurser som du kan genomföra för att ersätta kursen, syns de eventuellt i kursinformationen.  Ersättande kurser inkluderas normalt i din studieplan och kommentarsfunktionen behövs inte.

...

Klicka på kursens kod i din studieplan.  Du kommer till kursinformationen, varifrån du kan förflytta dig till fliken ”Ersättande studier” Ersättande studier. Du kan välja en ersättande kurs från ”Motsvarigheter”Motsvarigheter.


Du behöver inte spara separat, men kontrollera att ersättningen har lyckats. Ersättande studier visas som pilar som pekar år olika håll.  Obs! För vissa kurser finns motsvarigheterna istället insatta som fri text. I sådana fall måste du ansöka om ersättande studier via Fritt redigeringsläge.

OBS! Du kan skicka ansökningar med anknytning till fritt redigeringsläge och separat godkännande bara för studieplaner som motsvarar din studierätt.

...

Vid behov kan du byta den ersättande kursens version i din ISP. Klicka på kursens kod i din ISP och välj fliken ”Ersättande studier” Ersättande studier. Under kursens namn finns alternativet att byta version.

...

När du har stängt kursbeskrivningen, klicka på kurskoden på nytt, gå till fliken Ersättande studier och välj en ersättande kurs.

...

Observera att du inte kan byta kursversionen i din ISP till en version som är äldre än din studierätt.

...

Inkludera studier utanför Aalto-universitetet i studieplanen

Om du planerar att genomföra studier också någon annanstans än vid Aalto-universitetet, kan du lägga till dessa studier i din studieplan som ett studieutkast.  Välj den del av examen du vill inkludera studieutkastet i och klicka på knappen

...

Lägg till

...

studieutkast.  Fyll i informationen som behövs och spara. 

Image Modified

 • När du har genomfört studierna i fråga ska du inte ansöka om godkännande av studierna via studieutkastet i Sisu, utan ansöka om tillgodoräknande av studier enligt Aalto-universitetets instruktioner för tillgodoräknande. 
 • När kursen/kurserna som du genomfört har registrerats i Oodi, kan du lägga till dem i studieplanen via menyn

...

 • Lägg till i

...

 • planen som du ser till vänster.  När du har lagt till den kursen/kurserna i studieplanen, kan du ta bort studieutkastet

...

 • . Om du har genomfört en biämneshelhet vid ett annat universitet ska du säkerställa att den finns i din studieplan med en biämneskod som även används vid Aalto (t.ex. MiFINU-ENG Biämne vid ett inhemskt universitet), inte bara som enskilda tillgodoräknade kurser.

Om du planerar att genomföra studier vid ett annat Sisu-universitet (Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Jyväskylä universitet eller Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet), kan du lägga till kurser från det andra Sisu-universitetet i din studieplan. 

...

 • Sök kurser med Sök-funktionen och byt

...

 • Aalto-universitetet till det andra Sisu-universitetet.  Lägg till kursen du valt i kurskorgen och flytta den sedan till studieplanen via menyn Lägg till i planen som du ser till vänster. 
  Image Modified
 • Alla Sisu-universitet har inte ännu tagit Sisu i allmänt bruk, så kursinformationen kan fortfarande ändras.  Kontrollera att studierna du vill genomföra faktiskt ordnas vid universitetet i fråga senast när du ansöker om studierätt för dem. 

Hur slutförda studier syns i studieplanen

När en kursprestation har registrerats ser du en kranssymbol och ditt vitsord vid kursen.För studiehelheter syns de sammanlagda studiepoängen för valda och utförda studier.

Image Modified

...

 • Om du har genomfört hela studiehelheten

...

 • ändrar dess status till

...

 • Delar slutförda


I listan

...

Lägg till i

...

planen, som du hittar till vänster i studieplansvyn, hittar du de studieprestationer och kurser som du lagt till i kurskorgen via sökfunktionen som inte har en färdig plats i din studieplan.   Du öppnar listan genom att trycka på

...

Lägg till i

...

planen.

  • Du kan lägga till prestationerna på listan i din studieplan. Klicka på kursens
  ”Lägg
  • Lägg till i
  planen”
  • planen-ikon, så markerar systemet på vilka ställen i strukturen kursen kan placeras.  Välj var du vill placera kursen och lägg till den där via sidomenyn.
  • Om det inte går att placera exempelvis genomförda kurser där du vill via sidomenyn, kan du också använda fritt redigeringsläge.

Byt biämnesversion i studieplanen

Om du har påbörjat dina studier t.ex. läsåret 2018–2019 och skapat din ISP enligt det läsåret, men genomför dina biämnesstudier senare (t.ex. under ditt tredje studieår), kan det hända att du måste byta biämnets undervisningsplansperiod för att det ska få den korrekta strukturen. Sisu skapar alltid automatiskt biämnesstrukturen utgående från det läsår när hela studieplanen är skapad. Observera att du inte kan byta biämnesversionen till en version som är äldre än din studieplan eller din studierätt. Om du försöker, ser du meddelandet Versionen passar inte din studieplan i Sisu. 

För att byta biämnesversion ska du först klicka på biämnets kod i din ISP.

Image Added

I fönstret som öppnas kan du byta versionen genom att klicka på läsårsmenyn under biämnets namn.

Image Added

När du har bytt läsår ser du meddelandet Du granskar en version av studiehelheten som inte finns i din plan. Ta denna version i bruk. Klicka på Ta denna version i bruk.

Image Added

Sedan kan du välja om du vill kopiera din ISP och byta biämnesversionen, eller om du endast vill byta biämnesversionen utan att skapa en ny kopia av ISP:n.

...

Image Added

Om du väljer att endast byta biämnesversion utan att kopiera ISP:n måste du välja studierna för biämnet på nytt.

Image Added

Byt undervisningsplan för magisterskedet

...

när du avlagt kandidatexamen vid Aalto

Om du avlägger/har avlagt kandidatexamen vid Aalto ska du välja den kandidat- och magisterutbildning som motsvarar din studierätt när du skapar din studieplan. Du har kanske skapat din studieplan för kandidatskedet i början av dina studier och följt undervisningsplanen som var aktuell då, men när du påbörjar dina magisterstudier vill du byta magisterskedets undervisningsplan till den nyaste versionen (så att den motsvarar den undervisningsplaneperiod undervisningsplansperiod när du i praktiken påbörjar dina magisterstudier).

Gör så här för att byta undervisningsplaneperiod undervisningsplansperiod för magisterskedets studieplan:

...

Genom att klicka på magisterprogrammets kod i studieplanen under programmets namn kan du byta magisterskedets undervisningsplaneperiodundervisningsplansperiod.


I fönstret som öppnas ser du vilken undervisningsplan du har i bruk, och genom att klicka på den nedåtpekande pilen kan du byta undervisningsplaneperiodundervisningsplansperiod.

När du har bytt till den version du vill ha dyker det upp ett meddelande högst upp på sidan: ”Du Du granskar en version av studiehelheten som inte finns i din plan. Ta denna version i bruk”bruk. Klicka på ”Ta Ta denna version i bruk”bruk.

Du får följande meddelande på skärmen. Du kan antingen kopiera planen och byta undervisningsplaneperiod undervisningsplansperiod för ditt magisterprogram (i så fall hålls din tidigare plan oförändrad och Sisu skapar en ny kopia av planen med den version av undervisningsplanen som du valt) eller byta undervisningsplaneperiod undervisningsplansperiod utan att kopiera planen.

När du har bytt versionen av magisterprogrammets undervisningsplan ändras din studieplan så att du ser examensstrukturen för ditt magisterprogram enligt den valda undervisningsplanen.  I övrigt syns det inte vilken undervisningsplaneperiod undervisningsplansperiod din studieplan följer, men du kan kontrollera det vid behov genom att klicka på magisterprogrammets kod och kontrollera undervisningsplaneperioden undervisningsplansperioden i fönstret som öppnas.  Att byta undervisningsplaneperiod undervisningsplansperiod för magisterskedet påverkar inte undervisningsplaneperioden undervisningsplansperioden för din kandidatexamen.

...

Redigera,

...

skriv ut och radera en studieplan

Du kan redigera, skriva ut eller radera din studieplan. En raderad studieplan går inte att återställa.

  • Du hittar alternativen för att redigera, skriva ut och ta bort studieplanen via sidan
  ”Studiestruktur”
  • Studiestruktur, genom att klicka på knappen med tre punkter i övre högra hörnet.