Hyvinvointia ja tuloksellisuutta hyvällä henkilöstöjohtamisella – HYÖTY

Workspace Navigation

Hyvinvointia ja tuloksellisuutta hyvällä henkilöstöjohtamisella - HYÖTY

Hankkeen loppuraportti Hyöty - Hyvinvointia ja tuloksellisuutta hyvällä henkilöstöjohtamisella on julkaistu.                  


HYÖTY on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Työterveyslaitoksen yhteishanke, jossa selvitetään henkilöstöjohtamisen (HRM), työhyvinvoinnin ja organisaation tuloksellisuuden välisiä yhteyksiä.

Hanke on osa työmarkkinajärjestöjen Tuottavuuden pyöreän pöydän käynnistämää PALJE-tutkimusohjelmaa, jonka tavoitteena on tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen.

HYÖTY -hanke alkoi 1.2.2011, ja ulkopuolinen rahoitus päättyi 31.10.2013. Hanketta on rahoittanut Työsuojelurahasto. Hanke jatkuu edelleen tutkijoiden kotimaisen ja kansainvälisen julkaisutoiminnan puitteissa.

HYÖTY-hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa siitä, miten henkilöstö­johta­misen keinoin, kuten osallistavilla tai sitouttavilla henkilöstökäytännöillä, voidaan edistää sekä henkilöstön hyvinvointia että yrityksen/toimipaikan tuloksellisuutta. Tavoitteena on myös avata HRM-tuloksellisuus -keskusteluista tuttua ns. mustaa laatikkoa (eli välittäviä mekanismeja) mm. esimies­työn, ikääntymisen ja työn organisoinnin näkökulmista. Yhtenä osa-alueena tarkastel­laan työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden keskinäistä suhdetta.

Toimialoina ovat metalliteollisuus ja vähittäiskauppa sekä yksityinen ja julkinen tervey­den­hoitoala. Aineistonkeruu tapahtuu pääosin johdolle (toimipaikkatasoinen kysely) ja henkilöstölle suunnatuilla kyselylomakkeilla sekä asiantuntijahaastatteluilla. Terveydenhoitoalalla kohteena on kaksi suurta organisaatiota, toinen yksityiseltä ja toinen julkiselta sektorilta, joista kerätään laajem­min case-aineistoa. Henkilöstöjohtamisen osalta kartoitetaan toisaalta henkilöstöjohtamisen asemaa (strategisuutta), toisaalta henkilöstökäytäntöjä. Työhyvinvointia mitataan vakiintuneilla kansainvälisillä mittareilla, ja tuloksellisuus puo­lestaan ymmärretään laaja-alaisesti sekä henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutena että yrityksen/toimipaikan suoritus- ja kilpailukykynä.

Hankkeen avulla identifioidaan toisaalta työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kannalta hyviä henkilöstökäytäntöjä ja toisaalta tuodaan esille henkilöstöjohtamiseen liittyviä ongelma-alueita, kuten toteutuneiden henkilöstökäytäntöjen poikkeaminen aiotuista sekä keskeisiä syitä tähän. 

 

 

 

  • No labels
  File Modified
PDF File HYÖTY.pdf Apr 09, 2014 by Kristina Tilev