Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataSivuaineen perustiedot

Koodi: SCI3037

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Mikko Jääskeläinen

Kohderyhmä: Tekniikan alan kandidaattiopiskelijat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat. Tuotantotalouden sivuaine on tarkoitettu muille kuin tuotantotalouden ja informaatioverkostojen pääaineiden opiskelijoille.

Haku: Ei erillistä hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu.                                        

Esitiedot: Ei esitietoja.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Produktionsekonomi, Industrial Engineering and Management

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Tuotantotalouden sivuaineen osaamistavoitteet

Tuotantotalouden sivuaine antaa valmiuksia yhdistää tekniseen osaamiseen taloudellista ja sosiaalista osaamista. Tuotantotalous tarkastelee arvoa luovien organisaatioiden toiminnan kehittämistä ja johtamista systeeminä, jossa eri osa-alueita on hallittava kokonaisuutena: omistaja-arvo, asiakasarvo ja rajallisten resurssien tehokas käyttö ovat toisiinsa liittyviä päämääriä. Yrityksen toiminta syntyy pohjimmiltaan ihmisten vuorovaikutuksesta, vaikka teknisillä ja sääntöihin perustuvilla järjestelmilläkin on oma tehtävänsä. Teknologian kehitys vaikuttaa sekä yrityksen että sen asiakkaiden toimintamahdollisuuksiin. Yritys on sidoksissa globaaliin toimintaympäristöönsä ja siinä tapahtuviin muutoksiin, joten sekä nykyisten että potentiaalisten asiakkaiden, kilpailijoiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien päämäärät ja toimet on otettava huomioon.

Suoritettuaan sivuaineen opiskelija tunnistaa tuotantotalouden keskeisimmät käsitteet, ilmiöt, lainalaisuudet, mallit ja menetelmät. Hän tuntee ryhmän johtamiseen sekä ryhmän ja organisaation tehokkaaseen toimintaan liittyvät pääperiaatteet, projektinhallinnassa ja yleisemminkin tuotantojärjestelmien ohjauksessa tarvittavat pääperiaatteet, yrityksen taloudellisen tilan arvioimisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa käytettävät perusmenetelmät sekä yrityksen strategisessa kehittämisessä käytettävät pääperiaatteet. Näin opiskelija kykenee arvioimaan insinöörityön tuloksia, prosesseja ja metodeja kriittisesti taloudellisesta ja organisatorisesta näkökulmasta.

Lisäksi opiskelija tuntee tuotantotalouden keskeisiä tiedonlähteitä ja osaa hakea tietoa oman työnsä tueksi. Tietoa on osattava hakea sekä suomen- että englanninkielisistä lähteistä. Tämän vuoksi osa kursseista voi olla englanninkielisiä ja monilla kursseilla käytetään englanninkielistä oppimateriaalia.

Tuotantotalouden sivuaine

Tuotantotalouden sivuaine on tarkoitettu Aallon korkeakoulujen kandidaattiohjelmien opiskelijoille ja Teknistieteellisen kandidaattiohjelman opiskelijoille lukuun ottamatta tuotantotalouden ja informaatioverkostojen pääaineopiskelijoita. Sivuaineen ydinkursseista on yhteys tuotantotalouden DI-ohjelmatasoisiin pääaineisiin ja tuotantotalouden laitoksen tutkimukseen: strategia, operaatiot ja organisaatiokäyttäytyminen.

Alla kuvattu sivuaineen sisältö 25 opintopisteen laajuudessa on se etukäteen määritelty sivuainekokonaisuus, joka opiskelijan on arvosanavaatimuksen lisäksi täytettävä tullakseen hyväksytyksi tuotantotalouden maisteriohjelmaan kandi-maisterisiirtymämenettelyssä.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

TU-A1100

Tuotantotalous 1*

5

I-II, III-IV, V

15-20 opintopistettä seuraavista:

TU-C1010

Ihminen ryhmässä

5

I-II

TU-C1030

Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena

5

III-IV

TU-C2010

Introduction to Strategic Management

5

I-II

TU-C2020


TU-C3010

Operaatioiden johtaminen

TAI

Projektien suunnittelu ja ohjaus

5


5

I-II


IV-V

*Jos kurssi TU-A1100 Tuotantotalous 1 kuuluu opiskelijan kandidaattiohjelman perusopintoihin, sen tilalla voi suorittaa yhden seuraavista:

  • TU-C2020  Operaatioiden johtaminen (5 op)
  • TU-C3010  Projektien suunnittelu ja ohjaus (5 op)
  • TU-C3021  Managing knowledge and knowledge-intensive organizations (5 op)
  • TU-C3030  Basics in Research and Development 3 op