Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koodi: ARTS3078

Laajuus: 15 op

Kieli: suomi (kansainväliset vieraat mahdollisia)

Järjestävä laitos: median laitos

Sivuaineen vastuuopettaja: Sari Airola

Sivuaineen koordinaattori: Sari Tarvainen

Kohderyhmä: Kandidaatin tutkinto-opiskelijoista visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijat ja ARTSin opiskelijat.

Haku: Sivuaineen hakuaika on 15.-31.5.2017. Tutustu yleisiin hakuohjeisiin Hakuohjeet

Hakemukseen liitetään:

  • Opintosuoritusote.
  • Motivaatiokirje, jonka pituus on max yksi A4. Siinä hakija kertoo, miksi on kiinnostunut koulutuksesta ja kuvittamisesta yleensä.
  • Portfolio tai työnäytteitä. Portfolion tai työnäytteet voi liittää hakemukseen sähköisenä tai nettilinkkinä tai toimittaa fyysisenä objektina sivuaineen koordinaattori Sari Tarvaiselle (Otaniemi, Miestentie 3, huone 423). Portfolion sisällöstä ei ole saatavilla tarkempaa ohjeistusta.

Valintakriteerit ovat motivoituneisuus, visuaalinen suuntautuneisuus ja sivuaineopintokokonaisuuden soveltuminen osaksi opiskelijan tutkinnon kokonaisuutta.

Kiintiöt ja rajoitukset: Visuaalisen viestinnän muotoilun pääainetta opiskeleville kandiopiskelijoille on varattu korkeintaan 15 paikkaa ja muille ARTSin kanditutkintoa suorittaville opiskelijoille vähintään viisi paikkaa. Tarvittaessa valintaryhmä järjestää täydennyshaun varsinaisen hakuajan jälkeen, mikäli riittävän monen hakijan kuvakerronnallinen taso ei vastaa vaatimuksia. Jos hakukriteerit täyttäviä hakijoita ei ole tarpeeksi, voidaan osa paikoista jättää täyttämättä.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset. Kuvituksen sivuaineeseen hakeutuvan opiskelijan tulee hallita InDesignin, Illustratorin ja Photoshopin perusteet. Lisäksi hakijalla tulee olla riittävät kuvakerronnalliset valmiudet voidakseen tulla hyväksytyksi sivuaineen opiskelijaksi.

Opinto-oikeuden kesto: 1 lukuvuosi

Ajoitus: Periodit I-II

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Illustrada - Biämnestudier i illustration, Illustrada - Illustration Minor Studies.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Kuvituksen sivuaineen tavoitteina on:

•    Auttaa opiskelijaa hahmottamaan oma kuvittajaidentiteettinsä ja luottamaan omaan persoonalliseen tapaansa ajatella ja tulkita asioita visuaalisesti
•    Kasvattaa opiskelijan kuvakerronnallisia valmiuksia niin yksittäisten kuvitusten kuin laajojen kuvituskokonaisuuksien kohdalla.
•    Lisätä opiskelijan ymmärrystä kuvituksesta kommunikaation välineenä niin kaupallisissa kuin epäkaupallisissa yhteyksissä.
•    Lisätä opiskelijan ymmärrystä kuvituksen eri osa-alueiden ja genrejen ominaispiirteistä, kohderyhmistä, toimintaperiaatteista ja vaatimuksista.
•    Kehittää opiskelijan ymmärrystä hahmosuunnittelusta, sarjallisesta kuvittamisesta, tarinankerronnasta sekä tekstin ja kuvan vuorovaikutuksesta.

Sivuaineen sisältö

Kuvituksen sivuaineessa opiskelija haastetaan pohtimaan omaa kuvallista ajatteluaan sekä tutkimaan ja etsimään omaa visuaalista muotokieltään ja kuvittajaidentiteettiään eri tekniikoita ja medioita käyttäen. Opiskelija tutustuu kuvituksen eri osa-alueisiin ja oppii niitä teknisiä ja tiedollisia valmiuksia, joita kuvittajana toimiminen edellyttää.

Käsiteltävät osa-alueet tulevat kattamaan perinteisempien kuvitustekniikoiden ja digitaalisen kuvituksen lisäksi myös liikkuvan kuvituksen ja animaation.

Opiskelijaa tuetaan muodostamaan näkemys siitä, mihin suuntaan hän haluaa itseään ja ilmaisuaan kuvittajana kehittää ja mitkä ovat tähän parhaat, luontevimmat ja opiskelijaa itseään inspiroivimmat työvälineet.

Opiskelija syventää osaamistaan ja näkemystään kuvittamisesta itsenäisesti toteutettavan produktion ja asiakastyöskentelyn kautta sekä oppii niitä käytännön valmiuksia, joita kuvittajan ammatissa toimiminen vaatii.

Vierailevat ammattikuvittajat ja alan ammattiin liittyvät toimijat haastavat osaltaan sivuaineen opiskelijat arvioimaan kurssilla omia ja muiden ideoita sekä ymmärtämään eri toimintaympäristöjen työlle asettamat haasteet.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

DOM-C1038

Kieli, kuva ja teksti

5

DOM-C1039

Sarjallinen kuva

5

DOM-C1040

Hahmoja ja illuusioita

5