Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tietokantojen sui generis-suoja

Tekijänoikeuslain 49 § 1 momentin 2 kohta  suojaa tietokantoja erityisellä sui generis -suojalla. Tietokanta voi olla missä tahansa muodossa olevien tietojen tai muiden itsenäisten aineistojen kokoelma. Suojattavaksi voivat tulla sekä sähköisessä että painetussa muodossa olevat tietokannat.

 Kuten luettelosuoja, myös tietokantasuoja kohdistuu tietokannan sisältöön kokonaisuutena, eikä sen sisältäviin yksittäisiin tietoihin tai teoksiin. Sui generi- tietokantasuoja   on voimassa, kunnes 15 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona työ valmistui, tai jos työ saatettiin yleisön saataviin ennen tämän ajanjakson päättymistä, 15 vuotta siitä vuodesta, jona työ saatettiin ensimmäisen kerran yleisön saataviin

 

Sui generis-suojan edellytykset

Tietokantasuojan edellytyksenä on, että sen sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta. Huomattava panostus voi olla luonteeltaan henkistä, teknistä, taloudellista tai muuta vastaavaa merkittävää investointia. Sisällön keräämisellä tarkoitetaan voimavaroja, jotka käytetään olemassa olevien aineistojen etsintään ja niiden kokoamiseksi tietokannaksi. Varmistamisella puolestaan tarkoitetaan etsittyjen tietojen ja teosten paikkansapitävyyden, aitouden ja luetettavuuden varmistamiseksi käytettyjä voimavaroja tietokantaa muodostettaessa ja sen toiminnan aikana. Esittämisellä tarkoitetaan tällaisia tietokantaan yksilöllisen pääsyn mahdollistavia toimia. Toisin sanoen voimavaroja, jotka käytetään sisällön järjestelmälliseen tai menetelmälliseen järjestämiseen esimerkiksi tilanteessa, jossa tietokanta on sellaisessa muodossa, että siihen tutustuminen ei ole mahdollista ilman teknisiä muutoksia..

Suojan saamiseksi riittää, että mikä tahansa kolmesta sisältöön kohdistuneesta toimesta (kerääminen, valmistaminen tai esittäminen) katsotaan lain tarkoittamassa mielessä huomattavaksi panostukseksi. Suojan edellytyksenä oleva investointikynnys voidaan katsoa ylittyvän melko helposti. Tietokannan oikeuden haltijalla on näyttövelvollisuus siitä, että laissa mainitut tietokantaan kohdistuneet toimet ovat vaatineet huomattavaa panostusta. Tällöin oikeuden haltija on esitettävä näyttöä esimerkiksi tietokannan valmistamiseen osallistuneiden henkilöiden palkkakustannuksista tai muista kustannuksista, joita valmistaminen on aiheuttanut.

Sui generis-suoja syntyy tietokantaan investoinneelle, esim. yliopistolle jonka työntekijät ovat valmistaneet tietokannan. Jos kyseessä ei ole sui generis-suoja vaan tietokanta muodostaa itsenäisen omaperäisen teoksen, syntyy oikeus myös työnantajalle, kuitenkin siten, että jos tietokannan on luonut yliopistossa itsenäistä tutkimus- tai opetustehtävää suorittava henkilö, syntyy tekijänoikeus tietokantaan tällaiselle itsenäistä työtä tekevälle opettajalle tai tutkijalle,  jos tietokanta on luotu tällaista itsenäistä tehtävää suoritettaessa. Kun puhutaan sui generis-suojasta, käyttää laki termiä tietokannan valmistaminen, kun taas on kyseessä omaperäinen tekijänoikeussuojaa saava tietokanta, puhutaan tietokannan luomisesta. Tekijänoikeuslain 49 §:n 3 momentissa luetellaan ne tekijänoikeuslain kohdat, joita sovelletaan sui generis- tietokantasuojan osalta. Tekijänoikeuslain 40 b § jossa säädetään mm. tutkijan itsenäisestä oikeudesta tietokantaan jonka hän on luonut ei sisälly tähän luetteloon.

Tietokantojen tekijänoikeussuoja erityisesti yliopistossa

49 §:n 3 momentin viimeinen virke selventää että tietokanta voi olla myös varsinaisen tekijänoikeussuojan kohteena tekijänoikeuslain 1 §:n mukaisesti.  Tällainen tekijänoikeussuoja edellyttää teoskynnyksen ylittymistä. Tällaisen tekijänoikeussuojan osalta noudatetaan tekijänoikeuslain 40 b §:n säännöstä, jonka mukaisesti kun teossuojaa saava tietokanta, teos, on luotu täytettäessä työsuhteesta johtuvia työtehtäviä opetus- tai tutkimustyössä itsenäisesti toimivan tekijän toimesta, ei tekijänoikeus pääsäännön mukaisesti siirry suoraan työnanatajalle lain nojlla, vaan jää itsenäistä tutkimus- tai opetustyötä yliopistossa tehneelle tekijälle.

49 § (3.4.1998/250) [HE 170/1997]

Luettelon ja tietokannan valmistaja (22.5.2015/607)

Sillä, joka on valmistanut

1) luettelon, taulukon, ohjelman tai muun sellaisen työn, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoja, taikka

2) tietokannan, jonka sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta,

on yksinomainen oikeus määrätä työn koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin.

(14.10.2005/821)

Edellä 1 momentissa säädetty oikeus on voimassa, kunnes 15 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona työ valmistui, tai jos työ saatettiin yleisön saataviin ennen tämän ajanjakson päättymistä, 15 vuotta siitä vuodesta, jona työ saatettiin ensimmäisen kerran yleisön saataviin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun työhön sovelletaan, mitä 2 §:n 2–4 momentissa, 7–9 §:ssä, 11 §:n 2–5 momentissa, 12 §:n 1, 2 ja 4 momentissa, 13 ja 13 a §:ssä, 14 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 15, 16, 16 a–16 e, 17 ja 18 §:ssä, 19 §:n 1, 2 ja 5 momentissa, 22, 25 b–25 d ja 25 f–25 i §:ssä, 25 j §:n 4 ja 5 momentissa, 25 l, 26 ja 27–29 §:ssä säädetään. Jos työ tai sen osa on tekijänoikeuden kohteena, voidaan vedota tekijänoikeuteen. (22.5.2015/607) [HE 181/2014]

Sopimuksen ehto, jolla 1 momentissa tarkoitetun julkistetun työn valmistaja estää työn laillista käyttäjää käyttämästä sen sisällön laadullisesti tai määrällisesti arvioiden epäolennaista osaa mihin tahansa tarkoitukseen tai rajoittaa tällaista käyttöä, on tehoton.

40 b § (11.1.1991/34)

Työ- tai virkasuhteessa luotu tietokoneohjelma ja tietokanta (22.5.2015/607)

Jos tietokoneohjelma ja siihen välittömästi liittyvä teos on luotu täytettäessä työsuhteesta johtuvia työtehtäviä, tekijänoikeus tietokoneohjelmaan ja teokseen siirtyy työnantajalle. Sama koskee vastaavasti myös virkasuhteessa luotua tietokoneohjelmaa ja siihen välittömästi liittyvää teosta.

Edellä 1 momentissa olevia säännöksiä ei sovelleta sotilasopetuslaitoksia lukuun ottamatta korkeakoulun opetus- ja tutkimustyössä itsenäisesti toimivan tekijän luomaan tietokoneohjelmaan eikä siihen välittömästi liittyvään teokseen. (7.5.1993/418) [HE 211/92]

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään tietokoneohjelmasta, sovelletaan vastaavasti työ- ja virkasuhteesta johtuvia tehtäviä täytettäessä luotuun tietokantaan. (3.4.1998/250) [HE 170/1997]

 

 
  • No labels