Child pages
  • 6. FAQ - Opiskelu, tutkimus ja opetus
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In English

På svenska

1. Opiskelijan tekijänoikeus

"Millä edellytyksillä opiskelijan tekemä työ saa tekijänoikeussuojaa?"

Opiskelijan opintojensa edetessä luomia teoksia koskevat samat säännöt kuin mitä tahansa tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja teoksia. Teos saa tekijänoikeussuojaa sillä hetkellä, kun se ylittää niin kutsutun teoskynnyksen. Tällä tarkoitetaan sitä, että teoksen tulee olla itsenäisen ja omaperäisen luomistyön tulos. Tekijän ammattitaidolla tai teoksen taiteellisella tasolla ei sinänsä ole merkitystä. Vakiintuneen säännön mukaan teoskynnys katsotaan ylittyneen, kun voidaan olettaa, ettei kukaan muu olisi vastaavaan työhön ryhtyessään päätynyt samanlaiseen lopputulokseen. Huomattavaa on, että ideoita, aiheita tai periaatteita ei kuitenkaan suojata tekijänoikeudella.

2. Immateriaalinen omistus ja materiaalinen omistus

"Kun opiskelija valmistaa tekijänoikeudella suojatun teoksen yliopiston omistamasta materiaalista, miten omistusoikeus- ja tekijänoikeussuhteet silloin menevät?"

Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeus syntyy teoksen luoneelle fyysiselle henkilölle, kuten esimerkiksi opinnäyte- tai muun työn tehneelle opiskelijalle. Pelkästään omistusoikeus teoksen tekemiseen käytettyyn materiaaliin ei synnytä tekijänoikeutta yliopistolle. Opiskelijalla on siten aina oikeus lunastaa työ yliopistolta. Mahdollisista käyttöoikeuksista opiskelijan tekemiin töihin sovitaan yleensä myös opiskelijan kirjautuessa yliopistoon. Pääsääntönä on kuitenkin, että yliopisto saa opiskelijan tekemiin teoksiin sen normaalin toiminnan edellyttämän käyttöoikeuden. Tämän laajemmasta käytöstä tulee sopia tapauskohtaisesti erikseen.

3. Tulostaminen internetistä

"Opettaja löytää netistä mielenkiintoisen blogi-kirjoituksen. Onko tekijänoikeudellisesti sallittua tulostaa kirjoitus 25 oppilaalle luennon yhteydessä?"

Kyllä on. Kopiointi oppilaitoksissa ja tulostaminen  on tietyssä määrin mahdollistettu Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Kopiosto Ry:n solmiman lisenssisopimuksen perusteella.

4. AV-teosten käyttö yliopiston sisäverkossa

"Erään audiovisuaalisia teoksia käsittelevän kurssin yhteydessä välitetään video- ja kuvamateriaalia yliopiston sisäverkossa kurssille osallistujien kesken. Verkkoon kirjautuminen edellyttää salasanaa, joka on vain kurssilaisten tiedossa. Kurssin tarkoituksena on käyttää video- ja kuvateoksia ainoastaan rakennusmateriaalina luotaessa uusia ja itsenäisiä teoksia. Miten tekijänoikeuslaki suhtautuu mainittuun tilanteeseen? Tarvitaanko video- ja kuvateoksien käyttöön lupa?"

Teoksien käyttäminen internetissä merkitsee kappaleiden valmistumista sekä yleisön saataviin saattamista. Opetuksen julkisuuden vuoksi merkitystä ei ole sillä, että aineistoa kopioidaan ja välitetään yliopiston sisäverkossa. Tekijänoikeuslain mukaan tämä edellyttää tekijänoikeuden haltijan lupaa. Myös teoksien muuntelu sekä teoksien osien käyttäminen uusissa teoksissa edellyttää lähtökohtaisesti oikeudenhaltijan lupaa. Jos teosta muunnellaan niin paljon, että syntyy uusi ja itsenäinen teos, ei lupaa oikeudenhaltijalta tarvita (TekijäL 4.2 §). Kuitenkin on muistettava, että tekijänoikeusneuvoston käytännön mukaan myös työn välivaiheessa syntyneet kopiot edellyttävät muunnellun teoksen tekijänoikeuden haltijan lupaa.

5. Kuva PowerPoint esityksessä

"Voinko käyttää internetistä ottamiani valokuvia yliopistolla pitämäni luennon PowerPoint esityksessä?"

Tekijänoikeuslain mukaan kuvan hyödyntäminen muussa kuin yksityisessä käytössä edellyttää lähtökohtaisesti kuvan oikeudenhaltijan lupaa. Opetus yliopistossa ei ole yksityistä käyttöä. Siten kuvien käyttö on mahdollista joko luvalla tai rajoitussäännöksen nojalla. Kuvia voidaan kuitenkin siteerata tieteellisessä esityksessä ilman oikeudenhaltijan lupaa tekstin havainnollistamiseksi. Yliopiston opetukseen sisältyvä luento on yleensä tieteellinen esitys, jolloin sitaattioikeus soveltuu jos kuva valaisee esityksen tekstiä. Tällöin valokuvaaja ja lähde on mainittava siten kun hyvä tapa edellyttää.

Jos kuvaa ei käyettä valaisemaan tai havannollistamaan tieteellistä esitystä, tulee kuvan käyttöön PowerPoint esityksessä saada oikeudenhaltijan lupa.

Kuvien käyttö on sallittu tieteellisessä esityksen tekijänoikeuslain 25 §:n 1 momentin 1) kohdan nojalla, jonka mukaan julkistetuista taideteoksista (valokuvat, piirrokset, maalaukset yms. kuvat)  saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia arvostelevaan ja tieteelliseen esitykseen. [1] Tekijänoikeuslain esitöissä (HE 287/1994 s. 28-29) sanotaan, että esityksen tieteellisyys perustuu käsittelytavan tieteellisyyteen tutkimuksen alkuperästä tai julkaisumuodosta huolimatta.

Yliopiston tutkintoon sisältyvä tai muutoin yliopiston tutkijan tai opettajan pitämä luento on pääsääntöisesti tieteellinen esitys ja tällöin kuvia saa ottaa luentoon valaisemaan tieteellistä esitystä.

Lain soveltamiskäytännössä tieteellisyyden edellytykset ovat muotoutuneet melko väljiksi. Säännöstä sovellettaessa ei ole vaadittu, että esitys on valmisteltu korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen piirissä tai julkaistu sellaisen toimesta. Myös muita kuin ainoastaan tiedeyhteisölle suunnattuja esityksiä on pidetty lain tarkoittamalla tavalla tieteellisinä. [2] Tekijänoikeusneuvoston ratkaisussa TN 1993:18 tekijänoikeusneuvosto katsoi, ettei esityksen tarvitse olla yliopistollinen opinnäyte tai muu tiedeyhteisön institutionaaliseen käyttöön tarkoitettu teos ollakseen tieteellinen esitys.

Tekijänoikeuslain 25 § säännös vastaa EU:n infosoc direktiivin 5 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaista rajoitussäännöstä (käyttö tieteellisen tutkimuksen havainnollistamiseksi). Säännöksen tulkinnassa on otettava huomioon että direktiivin mukaan rajoituksen mukainen käyttö on sallittua vain ei-kaupalliseen käyttöön. Jos PowerPoint kalvoja käytetään kaupallisessa koulutus- tai konsultointitoiminnassa, tulee oikeudenhaltijalta pyytää lupa käyttöön.

Luennon yhteydessä luennon PowerPoint kalvoja tallennetaan usein yliopiston sisäiseen tietoverkkoon. Eräät yliopistot tallentavat videoituja luentoja myös julkiseen verkkoon. Pelkän PowerPoint esityksen voi olla vaikeampaa ylittää teoskynnys kuin videoidun luennon, jossa luennoitsija voi käsitellä kuvamateriaalia syvällisemmin osana luentoa.

Kuvia voidaan käyttää myös lisenssin esim. Creative Commons-lisenssin tai kuvan oikeudenhaltijan kuten valokuvaajan luvalla.  

6. Kuvat opinnäytetyössä

"Saako opinnäytetyöhön liittää kuvia muista julkaistuista teoksista tai muuten julkaistuja kuvia?"

Yliopistossa tehtävään opinnäytetyöhön saa liittää mitä tahansa kuvia, muiden ottamia valokuvia, muiden piirtämiä maalaamia tms. kuvia, kunhan kuvat liittyvät opinnäytetyön tekstiin, siten että kuvaa käsitellään tekstissä, kuva valaisee tekstiä tai kuva havainnollistaa tekstiä. Lupaa tai korvausta ei tarvita, tekijänoikeuslain 25 §:n rajoitussäännös johon käyttö perustuu, on täysi rajoitus taloudellisiin oikeuksiin. Kuvien käyttö on sallittu opinnäytetyössä tekijänoikeuslain 25 §:n 1 momentin 1) kohdan nojalla, jonka mukaan julkistetuista taideteoksista ( valokuvat, piirrokset , maalaukset yms. kuvat)  saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia  arvostelevaan ja tieteelliseen esitykseen. Alkuperäisen tekijän ja valokuvaajan moraaliset oikeudet kuitenkin säilyvät eli tekijän nimi pitää ilmoittaa. Teosta ei myöskään saa muuttaa tekijää loukkaavalla tavalla.

7. Kuvateiteen teoksesta otettu valokuva

"Onko valokuva Ville Vallgrenin (1855-1940)  kuvataiteen teoksesta Havis Amanda suojattu?"

Kuvataiteilijan oikeus ja valokuvaajan oikeus ovat erillisiä oikeuksia ja ne voivat syntyä ja usein syntyvät eri henkilöille. Valokuvaajalle, joka ottaa kuvataiteen teoksesta valokuvan, syntyy tekijänoikeuslain 49 a §:n mukainen lähioikeus, oikeus valokuvaan, kun kuva toisintaa teoksen ilman valokuvaajan luovaa omaperäistä panosta.
Maalauksista otetaan usein valokuva, jonka tarkoituksena on toisintaa maalaus mahdollisimman hyvin alkuperäisen kaltaisena esim. taidekirjassa tai postikortissa, ja valokuvaaja ei näin valokuvatessaan pyri itsenäiseen omaperäiseen ilmaisuun. Yhdysvaltalaisen oikeuskäytännön mukaan tällaisella valokuvalla ei ole itsenäistä oikeussuojaa. Kuvataiteen teoksen  suoja-ajan umpeuduttua tällaista teoksen toisintavaa valokuvaa voidaan vapaasti käyttää. [3]  Sen sijaan Suomessa, Pohjoismaissa ja useissa Euroopan maissa tällaisetkin valokuvat ovat suojattuja. Suomessa kaikki valokuvat jotka alittavat teoskynnyksen on suojattu tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaisella valokuvan lähioikeudella. Tällaisen ns. tavallisen tai teknisen valokuvan suoja-aika on lyhyempi kuin teoksen suoja-aika.  Valokuvan suoja-aika on 50 vuotta valokuvan valmistamisvuoden päättymisestä.

Kuvataiteen teoksen ja valokuvan suoja-ajat lasketaan itsenäisesti. Siten jos kuvataiteen teoksen suoja-aika on jo loppunut, voi valokuva yhä olla suojan piirissä.

Kuvataiteen teosta valokuvaava valokuvaaja voi myös luoda itsenäisen omaperäisen valokuvateoksen. Tämä voi tapahtua esim. valokuvatessa veistosta, jolloin valokuvaajalla on runsaasti mahdollisuuksia valon, varjon, sommittelun ja kuvakulman tarjoamien mahdollisuuksien käytölle, joiden avulla hän voi luoda itsenäisen omaperäisen valokuvateoksen. Tällöin valokuvateoksella on teoksen suoja-aika, 70 vuotta valokuvaajan kuolinvuoden päättymisestä. Myöskään Suomessa valokuva joka vain toisintaa maalauksen ilman omaperäisyytta ei saa teossuojaa eli tekijänoikeussuojan osalta kanta Suomessa on sama kuin tapauksessa Bridgeman Art Library vs. Corel. Suomessa on USA:sta poiketen tekijänoikeuslain 49 a §:ssä valokuvan lähioikeutta koskeva  säännös joka antaa valokuville huomattavasti tekijänoikeussuojaa suojaa laajemman suojan.

8. YouTube videoiden näyttäminen luennolla

"Voinko esittää YouTube videoita yliopiston luennolla?"

Elokuvateoksen esittämiseen opetuksen yhteydessä vaaditaan oikeudenhaltijan lupa tekijänoikeuslain 21 §:n 3 momentin mukaisesti. Luvan voi antaa YouTube palvelussa olevan materiaalin osalta oikeudenhaltija esim.  Creative Commons lisenssillä tai käyttölupana. YouTube palvelun ehdoissa annetaan lupa vain yksityiseen käyttöön eli se että video sijaitsee YouTube palvelussa ei vielä ole käyttölupa opetukseen. [4]

Bernin kansainvälisen sopimuksen mukaan elokuva käsitteenä kattaa kaikki elokuvateokset ja elokuvaamiseen verrattavalla tavalla ilmaistut teokset riippumatta niiden tyypistä, pituudesta, valmistusmenetelmästä, käytetystä teknisestä prosessista, tarkoituksesta tai tekijästä. (Guide to the Berne Convention, WIPO 1978, s. 15 - 16). Bernin sopimuksen mukaan "elokuvaamiseen verrattavalla tavalla" ei viittaa niinkään teoksen valmistusmenetelmään, vaan lopputuloksena olevan teoksen muotoon, joka on analoginen elokuvan kanssa. Elokuvana suojaa saavan teoksen valmistusmenetelmän ei siten tarvitse olla elokuvaamisen kanssa analoginen. Tällä perusteella myös suoraa lähetystä voidaan pitää elokuvaamiseen verrattavalla tavalla tehtynä teoksena, joka saa tekijänoikeudellista suojaa, mikäli teoskynnys ylittyy.

Tekijänoikeuslain esitöiden mukaan tekijänoikeudellisessa mielessä elokuvateoksena pidetään liikkuvista kuvista tai liikkuvista kuvista ja äänestä muodostuvia teoksia sekä muita elokuvaamiseen rinnastettavalla tavalla ilmaistuja teoksia, jotka ylittävät tekijänoikeudellisen teoskynnyksen. Tämä määritelmä kattaa perinteisten filmille tallennettujen elokuvien lisäksi muun muassa televisiossa lähetetyt teokset, videotallenteille tallennetut teokset ja muut elokuvallisin keinoin valmistetut teokset. (Komiteanmietintö 1990:31: Äänitteiden ja audiovisuaalisten teosten kopiointi ja levitys, s. 31).

9. YouTube videoiden käyttö opetuksessa siteeraussäännöksen nojalla

Yleinen siteeraus- eli lainausoikeussäännös (tekijänoikeuslaki 22 §) antaa oikeuden käyttää tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa osana uutta teosta.  Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Lainausoikeus koskee kaikkia teoslajeja ja se on käytettävissä riippumatta siitä, onko lainattava teos tai teos, johon lainataan analogisessa, digitaalisessa tai missä muodossa tahansa. Säännös on siten teknologianeutraali ja  elokuvaa voidaan siteerata siteeraukseen soveltuvilla tekniikoilla.

Siteerausoikeus on toteutettu täytenä tekijänoikeuden rajoituksena. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun lain asettamat edellytykset siteeraamiselle täyttyvät, ei lainaajan tarvitse kysyä oikeudenhaltijalta lupaa hänen teoksena käyttämiseen osana lainaajan omaa teosta. Siteerausoikeuden käyttäminen edellyttää kolmen perusedellytyksen täyttämistä. Edellytykset koskevat lainattavan teoksen julkistamista, käytön hyvän tavan mukaisuutta ja sallitun lainaamisen laajuutta.

Arvioitaessa sitaattioikeuden sallittavuutta ja rajoja, on ensiksi tarkasteltava sitä, onko siteerauksen kohde suojattu teos. Jos kohde ei yllä teostasoon, sen käyttämiselle ei ole tekijänoikeudellisia rajoituksia. Elokuvan on oikeuskäytännössä katsottu lähes aina ylittävän teostason.

Lainattavan teoksen on oltava julkistettu, jotta sitä voidaan siteerata. Julkistaminen on kappaleen valmistamista, esittämistä, näyttämistä tai välittämistä. You Tube palvelun kautta välitettävät videot ovat julkistettuja.

 Siteerausoikeuden käyttäminen edellyttää käytön hyvän tavan mukaisuutta. Käytön hyvän tavan mukaisuus edellyttää esimerkiksi, että siteerattavan teoksen tekijä ja siteerattava teos ilmoitetaan hyvän tavan mukaisesti.  Hyvä tapa edellyttää myös asiallisen yhteyden vaatimuksen noudattamista eli että sitaatilla on asiallinen yhteys siihen teokseen, jossa sitaattia käytetään.  Hyvän tavan mukaisuus ja tarkoituksen edellyttämä laajuus tutkitaan tapauskohtaisesti.

Siteerauksen käyttäminen edellyttää vielä sitä, että sitaattia saa käyttää vain tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Sitaattien sallittu laajuus ja käyttötapa vaihtelevat suuresti eri teoslajeissa ja riippuen sitaatin käyttöyhteydestä. Pelkistä sitaateista koostuva työ ei täytä laillisen siteerauksen  edellytyksenä pidettävää vetoamisfunktiota. Asiallisen yhteyden eli siteerausfunktion vaatimuksen on täytyttävä, jotta siteeraaminen olisi mahdollista.

Tekijänoikeusneuvoston mukaan sallituiksi elokuvasitaateiksi on yleensä katsottu lyhyet, muutaman sekunnin mittaiset välähdykset toisesta elokuvasta. Poikkeussäännöstä voidaan  soveltaa vain jos kyseessä on laillinen lähde.YouTube palvelun videoiden käytön osalta on muistettava , että tekijänoikeuslaki on sopimuksen varaista oikeutta. Sopimus menee tekijänoikeuslain edelle eli käyttöehdot määrittelisivät sallitun YouTube käytön rajat, jos asia tulisi ratkaistavaksi esim. tuomioistuimessa.

10. Elokuvien käyttö yliopisto-opetuksessa

Elokuvan esittämisestä yliopisto-opetuksessa on lisäksi huomioitava, että Kansallisen audiovisuaalisen arkiston kokoelmissa olevaa teosta saa, lukuun ottamatta ulkomaisen tuottajan tallettamaa elokuvateosta, käyttää tutkimukseen ja korkeakoulutasoiseen elokuvaopetukseen.

11. Teosten käyttäminen Kansallisessa audiovisuaalisessa arkistossa (28.12.2007/1436)

16 c § (28.12.2007/1436)

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto saa:
1) käyttää kokoelmissaan olevaa teosta 16 ja 16 a §:ssä tarkoitetuin tavoin ja pykälissä säädetyin edellytyksin;

2) välittää kokoelmissaan olevan teoksen yleisöön kuuluvalle henkilölle tutkimusta tai yksityistä opiskelua varten 16 b §:ssä tarkoitetun kirjaston tiloissa, eduskunnan kirjastossa ja Tampereen yliopiston

tiedotusopin laitoksessa yleisölle välittämiseen varatuilla laitteilla, jos muu kuin teoksen käytön edellyttämä kappaleen valmistaminen digitaalisesti on estetty sekä jos teoksen välittäminen edelleen on estetty;

3) valmistaa kokoelmiinsa liitettäviksi kappaleita televisiossa tai radiossa lähettämällä yleisön saataviin saatetuista teoksista.

Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei sovelleta ulkomaisen tuottajan tallettamaan elokuvateokseen.

Kansallisen audiovisuaalisen arkiston kokoelmissa olevaa teosta saa, lukuun ottamatta ulkomaisen tuottajan tallettamaa elokuvateosta, käyttää tutkimukseen ja korkeakoulutasoiseen elokuvaopetukseen.

Mitä 1--3 momentissa säädetään, sovelletaan myös sellaiseen tallettamisvelvollisuuden piiriin kuuluvaan aineistoon, jota säilytetään kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain mukaisesti hyväksytyssä säilytystilassa.

Tekijänoikeuslain 21 §:n 1 momentin  mukaan opetuksen yhteydessä saa esittää julkaistuja teoksia ilman lupaa ja ilman korvausta.  21 §:n 2 momentissa säädetään elokuvasta opetuskäytössä  seuraavasti :

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske elokuvateosta. Elokuvateoksen julkisesta esittämisestä tutkimuksen ja korkeakoulutasoisen elokuvaopetuksen yhteydessä säädetään tekijänoikeuslain 16 c §:ssä. Tämä säännös antaa siis luvan esittää julkisesti korkeakoulutasoisessa elokuvaopetuksessa kaikkia niitä elokuvateoksia, jotka on talletettu 16 c §:n 1, 2 ja 4 momenttien mukaisesti.  Tekijänoikeuslaissa korkeakoulu tarkoittaa yliopistoa, ei ammattikorkeakoulua.

Käytännössä kansallinen audiovisuaalinen arkisto kykenee antamaan lainattavan filmikopion vain osasta elokuvia.  Auditorio vuokraamalla  on  mahdollisuus  katsoa elokuva opetusryhmän kanssa arkiston tiloissa. Katselupöydällä elokuvia voi katsella sekä  tutkimus- että  opetustarkoituksessa, mutta tällä tavoin katselu on mahdollista vain 2-3 katsojalle kerrallaan.   Kansallisen audiovisuaalisen arkiston palvelut ovat maksullisia  hinnaston http://www.kava.fi/sites/default/files/hinnasto_2011.pdf  mukaisesti Tiedustelut  lainattavissa olevista filmikopioista,  tommi.partanen@kava.fi.

Lähteet:

[1] Tekijänoikeuslain rajoitussäännökset, jotka viittaavat taideteoksiin viittaavat myös valokuvateoksiin, sillä valokuva  on teoksena määritelty olevan  valokuvataiteen teos tai muu kuvataiteen teos. Tavallisen valokuvan osalta rajoitussäännösten soveltuminen on järjestetty viittaussäännösten avulla, tekijänoikeuslain 49 a §:n 3 momentin viittaussäännös  kertoo, että valokuviin sovelletaan tekijänoikeuslain 25 §:n rajoitussäännöstä.[1]

[2] K. Harenko-V.Niiranen-P. Tarkela: Tekijänoikeus :  Kommentaari ja käsikirja s.186

[3] Bridgeman Art Library v. Corel Corporatio

36 F. Supp. 2d 191

United States District Court, Southern District of New York, 1999

 “ Copyright protection is unavailable for photographs of existing two-dimensional articles (in this case works of art), each of which reproduces the article in the photographic medium as precisely as technology permits.”

[4]  http://www.youtube.com/t/terms   15.3.2011  kopioituna :

5. Your Use of Content ,

In addition to the general restrictions above, the following restrictions and conditions apply specifically to your use of Content.

2.Content is provided to you AS IS. You may access Content for your information and personal use solely as intended through the provided functionality of the Service and as permitted under these Terms of Service. You shall not download any Content unless you see a “download” or similar link displayed by YouTube on the Service for that Content. You shall not copy, reproduce, distribute, transmit, broadcast, display, sell, license, or otherwise exploit any Content for any other purposes without the prior written consent of YouTube or the respective licensors of the Content. YouTube and its licensors reserve all rights not expressly granted in and to the Service and the Content.

  • No labels