Tekijänoikeussuojaa nauttiva graafisen suunnittelun teos tai tuote voi olla kuvataiteen teos, kirjallinen teos tai jokin muulla tavalla, kuten web-sivuna, ilmenevä teos. Tekijänoikeuslain mukainen teostyyppijaottelu ei aina seuraa arkikieltä. Tekijänoikeussuojan saamisen kannalta oleellista on teostaso eli teoskynnyksen ylittäminen, teoksen itsenäisyys ja omaperäisyys.

Esimerkiksi kirjan kansi voi tekijänoikeusneuvoston mielestä kokonaisuudessaan ilmentää sellaista tekijänsä (esim. graafinen suunnittelija) itsenäistä ja omaperäistä, persoonallista panosta, että kansi voidaan kokonaisuutena katsoa tekijänoikeuslain 1 §:n nojalla suojatuksi teokseksi. Tekijänoikeusneuvosto on katsonut, että kirjojen kansiin saattaa sisältyä myös lain 1 §:n mukaisella tekijänoikeudella suojattuja kuvataiteen teoksia tai valokuvateoksia. Näidenkin tuotteiden tekijänoikeussuojan edellytyksenä on, että ne ilmentävät tekijänsä itsenäistä ja omaperäistä, persoonallista panosta. Teostasoon yltämättömät valokuvat saavat joka tapauksessa suojaa tekijänoikeuslain 49 a §:n säännöksen nojalla. Tekijänoikeusneuvosto toteaa myös, että kirjojen kansiin sisältyvät tekstit, kuten kirjan nimi, saattavat myös joissain tapauksissa olla lain 1 §:n mukaisella tekijänoikeudella suojattuja, jos ne yltävät kirjalliselta teokselta vaadittavaan teostasoon.

Tekijänoikeusneuvosto on ratkaisussaan 2004:13 edellyttänyt esimerkiksi etiketeiltä sommittelun ja layoutin osalta itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä niin tekstien, tekstien sommittelun, typografian ja mahdollisen kuvan rajauksen osalta siten, että etiketti yltäisi niiden ansiosta teostasoon ja saisi tekijänoikeussuojaa.

Tekijänoikeuslain mukaan kirjallisena teoksena pidetään karttaa, selittävää piirustusta tai selittävää graafista esitystä.

Myös käytännöllistä käyttötarkoitusta toteuttava tuote kuten tunnus tai logo voi olla teos ja nauttia tekijänoikeussuojaa. Tekijänoikeusneuvoston lausunnon 2000:1 tapauksessa Soikeapallopelin tunnuksesta ei ilmennyt teokselta edellytettyä omaperäisyyttä ja itsenäisyyttä. Tapa, jolla tunnus on suunniteltu, on tavanomainen. Teosharkinnassa apuna käytetyn määritelmän mukaan teoskynnys ylittyy, jos voidaan olettaa, ettei kukaan muu vastaavaan työhön ryhtyessään olisi tehnyt samanlaista teosta. Tunnus ei saanut tekijänoikeussuojaa.


Soikeapallopelin tunnus, joka ei Tekijänoikeusneuvoston lausunnon 2000:1 mukaan saanut tekijänoikeussuojaa.

Selittäviä piirustuksia ja graafisia esityksiä käytetään usein oppikirjoissa, käsikirjoissa, käyttöoppaissa ja tieteellisten, esimerkiksi luonnontieteellisten tai teknisten, artikkelien kuvituksena. Tekijänoikeusneuvosto on lausuntokäytännössään ottanut kantaa myös selittäviin piirustuksiin. Neuvoston mukaan teostasoon yltävien selittävien piirustusten tulee olla ilmaisumuodoltaan sillä tavoin omaperäisiä, ettei kukaan muu asiantuntija voisi itsenäisesti päätyä esittämään samoja asioita muodoltaan samanlaisilla piirustuksilla. Esimerkiksi lausunnossaan 2002:4 neuvosto otti kantaa tyrnipensaiden kasvupaikkoja kuvaavaan piirrokseen. Neuvoston mukaan tyrnipensaiden kasvuolosuhteita ei todennäköisesti edes voitaisi kuvata toisin tyrniä käsittelevään tieteelliseen tekstiin liittyvällä piirustuksella tyrnipensaiden kasvupaikasta ja -olosuhteista ym. johtuen. Tekijän mahdollisuudet omaperäisen ja itsenäisen lopputuloksen luomiseen ovat siten varsin rajatut aiheen käsittelyä ohjaavien erityispiirteiden takia. Mainituin perustein tekijänoikeusneuvosto katsoikin, että tyrnin kasvupaikkaa kuvaava piirustus ei ilmentänyt teostason saavuttamiseen vaadittavaa itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä. Kyseinen piirustus jäi siten tekijänoikeussuojan ulkopuolelle. Piirustusta voidaan käyttää esimerkiksi toisen samaa aihepiiriä käsittelevän tekstin yhteydessä tekijänoikeuden asettamatta siihen estettä. Tekijänoikeusneuvosto totesi lausuntonsa lopuksi, että tekijänoikeus ei suojaa ideoita, aiheita tai periaatteita. Kaksi henkilöä voi siten esimerkiksi tehdä piirroksen samasta aiheesta edellyttäen, että kumpikin käsittelee aihetta luovalla ja omaperäisellä tavalla.

Kuvataiteen teoksena graafisen teoksen suoja kohdistuu niihin tekijän väri-, tekniikka ja muihin valintoihin, joissa teos saa ilmenemismuotonsa.  On muistava, että graafisen suunnittelijan työn tuloksena voi syntyä myös tavanomainen kirjan taitto, layout, ilmoitus, tunnus tai muu graafinen esitys, joka ei yllä teostasoon eikä saa tekijänoikeussuojaa.

Osana tavaramerkkiä  on mahdollista suojata myös yksinkertaista piirrosta joka ei saa tekijänoikeussuojaa.

  • No labels