Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Foto (vänster): Pipsa Asiala, 2007, foto (höger): Jon Fabritius, 1997

 
Vid universitetet lär sig studenterna känna tidigare konstnärs- och forskargenerationers arbete och deltar i skapandet av nya verk. Verk som skyddas av upphovsrätt är till exempel skriftliga lärdomsprov, datorprogram, musikaliska eller sceniska verk eller filmverk, fotografiska verk eller andra bildkonstverk, alster av byggnadskonst, konsthantverk eller konstindustri. Även verk som använder helt nya uttryckssätt kan skyddas av upphovsrätt.

Enligt upphovsrättslagen får den fysiska person som skapat verket upphovsrätten till verket. Om en studerande är denna person, får han eller hon verkets upphovsrätt. Universitetet är ett samfund som skapar och sprider verk och medlemmarna i universitetssamfundet använder dagligen varandras verk som skyddas av upphovsrättslagen, som föreläsningar och lärdomsprov. Det ingås avtal om användningen av upphovsrätt inom universitetsstudier och den regleras också direkt av vissa bestämmelser i upphovsrättslagen. De bestämmelser i upphovsrättslagen som speciellt gäller studier behandlas senare i den här delen. Undervisningsministeriet har publicerat en guide om upphovsrättens grunder.

Vid flera universitet har man ingått avtal om upphovsrätt mellan universitetet och de studerande; du kan läsa avtalens innehåll på universitetens webbplatser eller intranät till exempel vid följande universitet: Teaterhögskolan, Bildkonstakademin, Aalto-universitetets konstindustriella högskola.

Verkshöjd

Ett villkor för upphovsrätt är att verket är ett självständigt och egenartat resultat av upphovsmannens skapande arbete. Villkoret anses i regel uppfyllas om man kan anta att ingen annan som hade utfört samma arbete skulle ha kommit fram till motsvarande resultat. Det ställs inga andra villkor för att upphovsrätt ska uppstå. Det har ingen betydelse för att verket ska nå upp till verkshöjd om det har framställts som ett lärdomsprov eller övningsarbete eller om verket har framställts under lektionstid.

Idéer, teman eller fakta skyddas dock inte av upphovsrätt, utan bara formen i vilken de är uttryckta. Alltså kan två personer skriva en artikel om samma tema eller planera ett datorprogram för att genomföra samma idé, utan att detta skulle vara en kränkning av upphovsrätten. Verkshöjden har undersökts separat för olika typer av verk (länkar).

  • No labels