Child pages
  • 1. Tieteen vapaus ja julkisuus
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Elefantti ei voi saada tekijänoikeussuojaa, tekijänoikeus voi syntyä vain ihmiselle. Mae Taeng Elephant Park
Valokuva (vasemmalla): Jeremiah Roth   Valokuva (oikealla): Nikodemus Karlsson
.

Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu perusoikeutena perustuslaissa (PL 16 §). Myös yliopistolain mukaan yliopistoissa vallitsee tieteen, taiteen ja opetuksen vapaus ja yliopiston toiminta on julkista. Tutkimuksessa ja opetuksessa tieteen vapaus vaikuttaa siten voimakkaana taustaperiaatteena, joka saa ilmentymänsä yliopistolain tulkinnasta ja yliopistoissa muodostuneista käytännöistä. Yksittäiselle tutkijalle ja opettajalle se merkitsee laajaa itsemääräämisoikeutta sekä vapautta ulkopuolisista vaikutteista ja ohjailuista. Tutkijalla on vapaus valita tutkimusaiheet ja menetelmät sekä päättää tutkimustulosten julkaisemisesta. Opettajalla on puolestaan oikeus vaikuttaa opetuksen aiheisiin, opetusmetodeihin sekä käytettävien opetusvälineiden valintaan.

Tieteen vapaus vaikuttaa voimakkaimmin yliopiston lakiin kirjatun perustoiminnan yhteydessä, jolloin sen turvaaminen voidaan nähdä julkisen vallan ja yliopiston velvollisuutena. Yliopiston täydentävien tehtävien yhteydessä tieteen vapaus vaikuttaa myös taustaperiaatteena, mutta tällöin on huomioitava myös ulkopuolisten intressien näkökulma. Täydentävien tehtävien yhteydessä vaikuttavat erilaisiin yhteistyösuhteisiin perustuvat velvoitteet mm. tekijänoikeudesta sopimiseen. Täydentävienkin tehtävien yhteydessä tulee turvata sopimuksilla mm. oikeus julkaista tutkimustulokset..

Tieteen vapauteen sisältyy tiedonsaantioikeus, joka antaa tutkijalle ja opettajalle oikeuden saada tietoa erilaisista aineistoista. Pääsy tietoon voidaan nähdä tutkimuksen ja opetuksen perusedellytyksenä, jota tukee myös yliopistolaissa mainittu yliopistojen perustehtävä:

"Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta (YliopistoL 2 §)".

Erityisen vahvana tiedonsaantioikeus näyttäytyy yliopiston perustoiminnan yhteydessä, jolloin se asettaa velvollisuuksia yliopistolle ja julkiselle vallalle turvata tutkijoiden ja opettajien perusoikeutena turvatut oikeudet.

Oikeus tietoon saa tukea sananvapaudesta, joka on turvattu sekä kansallisena perus- että kansainvälisenä ihmisoikeutena. Sananvapaus antaa suojaa yleisesti erilaisille luovan toiminnan ja itseilmaisun muodoille, ja on siten vahvasti kytköksissä myös tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapauteen. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. J

Julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Julkisuusperiaatteen mukaan jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Sekä sananvapaus että julkisuusperiaate takaavat avoimen julkisen keskustelun ja mahdollistavat vallan käytön kritiikin. Osaltaan ne mahdollistavat tieteen vapauden ja vaikuttavat siten vahvasti yliopistolain ja tiedonsaantioikeuden tulkintaan.

Yliopistossa tehtävien opinnäytetöiden tulee olla julkisia. Tämän vuoksi yliopistossa edellytetään, että opinnäytetyö luovutetaan yliopiston kirjastoon.  Tekijänoikeuslain 19 § mukaan teoksen kappale, joka on luovutettu pysyvästi tekijän suostumuksella, voidaan saattaa yleisön saataville mm. lainaamalla.

.

.

  • No labels