Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2. Liikekirjanpito


Liikekirjanpito (tai lyhyemmin kirjanpito) on yrityksille pakollinen taloudellisten tapahtumien rekisteröinti- ja laskentajärjestelmä, jonka tuloksena syntyy tilinpäätös. Tilinpäätös on ainut laaja, määrämuotoinen ja laajasti julkinen raportti yksittäisen yrityksen taloudesta. Tässä yhteydessä tilinpäätöstä tarkastellaan ainoastaan tuloslaskelman ja taseen muodostumisen kannalta.

Kirjanpito erottaa tarkastelun kohteena olevan talousyksikön liiketapahtumat muiden talousyksiköiden tapahtumista. Tämä erilläänpitotehtäväon välttämätön perustehtävä. Kirjanpidon päätehtävä on kuitenkin tuloksenlaskenta. Virallinen tilinpäätös on osaltaan voitonjakolaskelma, joka kertoo, paljonko yritys voi jakaa voittoa esimerkiksi osinkoina omistajilleen vaarantamatta toimintaedellytyksiään. Kolmas kirjanpidon tehtävä on hyväksikäyttötehtävä. Tilinpäätös on tarkoitettu yrityksen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien päätöksenteon apuvälineeksi ja edunvalvonnan perustaksi.

Pelkistettynä liikekirjanpidon prosessi sisältää kolme vaihetta: juoksevan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja tilinavauksen. Juokseva kirjanpito on liiketapahtumien rutiininomaista muistiin merkitsemistä tilijärjestelmään. Tuloksen ja taseen ymmärtäminen edellyttää kuitenkin riittäviä perustietoja kirjanpitovienneistä. Juoksevan kirjanpidon vienneistä johdetaan tilikauden tilinpäätös. Tilikausi on useimmiten 12 kuukauden pituinen ajanjakso. Seuraavan tilikauden alussa tilinavauksessa siirretään edellisen kauden päättävän taseen luvut juoksevan kirjanpidon tileille. Tämä varmistaa kirjanpidon jatkuvuuden tilikaudesta toiseen.

Liiketapahtumien kirjaaminen

Kirjanpidossa liiketapahtumat merkitään tileille. Liiketapahtuma eli tilitapahtuma tarkoittaa taloudellista toimenpidettä, joka aiheuttaa rahamääräisen kirjauksen (tiliviennin) kirjanpitoon. Tiliä voidaan havainnollistaa kuvan tapaan tiliristikolla, jossa erottuu selkeästi vasen puoli eli debet ja oikea puoli eli kredit. Pankkitilin tiliotteessa rahojen lisääntymistä merkitään plussalla ja vähentymistä miinuksella. Tiliristikolla rahojen lisääntyminen merkitään rahatilin debet-puolelle ja rahojen vähentyminen kredit-puolelle.


 
Kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteen mukaan jokainen liiketapahtuma kirjataan vähintään kahdelle tilille siten, että debet-merkkisten ja kredit-merkkisten vientien summa on yhtä suuri. Esimerkiksi kun yritys maksaa palkkoja, rahat vähenevät ja rahatilille tulee kredit-merkintä. Vastatilinä on tässä tapauksessa rahan käyttöä kuvaava menotili, jolle syntyy debet-merkintä. Tulot aiheuttavat vastaavasti kirjauksen rahatilin debetiin ja rahan lähdettä kuvaavan tulotilin kreditiin. Liiketapahtumien kirjaamissäännöt voidaan johtaa näistä perustapahtumista.
Kuinka menetellään sitten siinä tapauksessa, että yritys myy suoritteitaan kuukauden maksuajalla? Edellä sovellettiin maksuperustetta, jonka mukaan ainoastaan rahan liikkuminen aiheuttaa kirjauksen. Pääsääntöinen kirjaamisperuste on kuitenkin suoriteperuste, jonka mukaan menot ja tulot kirjataan jo niiden syntymishetkellä. Meno kirjataan, kun tuotannontekijä vastaanotetaan, ja tulo, kun suorite luovutetaan. Suoritteen luovuttaminen aiheuttaa viennin tulotilin kreditiin kuten aikaisemminkin, mutta vastatilinä ei ole rahatili vaan myyntisaamisten tili. Kun asiakas maksaa, syntyy rahoitustapahtuma, joka aiheuttaa rahojen lisääntymisen. Se näkyy rahatilin debetissä ja myyntisaamisten kreditissä. Samalla myyntisaaminen häviää, koska tilin molemmilla puolilla on yhtä suuri summa eli saldo on nolla. Raaka-aineen ostaminen maksuajalla aiheuttaa samankaltaisen kirjausketjun, jossa käytetään rahatilin lisäksi aineostojen ja ostovelkojen tiliä.


 
Maksu- ja suoriteperusteen eroa on havainnollistettu yllä. Tapahtuma 1 on kirjattu maksuperusteisesti tai se edustaa käteismyyntiä, kun taas tapahtumassa 2 näkyvät myyntitapahtumaan liittyvät suoriteperusteiset kirjaukset.

Edellä on esitelty lyhyesti yhdellä esimerkillä tärkeimmät liiketapahtumatyypit: menot, tulot ja rahoitustapahtumat. Lisäksi voidaan tunnistaa niiden oikaisu- ja siirtoerät. Oikaisueriä aiheuttavat esimerkiksi alennukset ja siirtoeriä menojen käyttötarkoituksen muuttuminen. Todellisiin osto- ja myyntitapahtumiin liittyy useimmiten myös arvonlisävero. Se on yrityksen tuloksen muodostumisen kannalta läpikulkuerä, ja jotta kirjanpidon peruslogiikka tulisi mahdollisimman selvästi ilmi, tässä monisteessa ei tarkastella arvonlisäverotuksen aiheuttamia kirjauksia.

Menot ja tulot koskettavat meno- tai tulotiliä ja vastatilinä on jokin rahoitustili. Rahoitustapahtumat kirjataan aina kahdelle rahoitustilille, toisen debet-puolelle ja toisen kredit-puolelle. Rahoitustilejä ovat raha- ja saamistilit sekä pääomatilit. Raha- ja saamistilit osoittavat, kuinka paljon yrityksellä on kullakin hetkellä rahaa käteisenä tai pankissa ja saamisia asiakkailta tai muilta velallisilta. Pääomatileillä seurataan, mistä lähteistä yritys on hankkinut rahoituksensa. Esimerkiksi lainojen, oman pääoman, kertyneiden voittovarojen ja ostovelkojen tilit ovat pääomatilejä.

Lainan noston tai oman pääoman sijoituksen vaikutusta tileillä voi miettiä samaan tapaan kuin myyntitulon yhteydessä. Lainan takaisinmaksun vaikutus rahatiliin ja vieraan pääoman tiliin on samankaltainen kuin ostotapahtumassa.

Voitonjako on rahoitustapahtuma, jossa omistajille maksetaan korvaus heidän pääomasijoituksestaan. Esimerkiksi osakeyhtiössä yhtiökokous päättää vuosittain osingonjaosta. Osinkoja ei voida jakaa osakepääomasta, vaan siihen on käytettävä kertyneitä voittovaroja tai muuta vapaata omaa pääomaa. Voitonjako ei näy tuloslaskelmassa. Voitonjako vähentää suoraan vapaata omaa pääomaa, esimerkiksi kertyneitä voittovaroja, ja aiheuttaa maksun yrityksen rahatililtä.

Tuloslaskelma ja tase

Edellä kirjanpidon prosessin pääkohtia havainnollistettiin tiliristikkojen avulla. Tilinpäätöstä ei kuitenkaan julkisteta tulostilin ja tasetilin muodossa, vaan kirjanpitolainsäädännössä, tarkemmin sanottuna kirjanpitoasetuksessa, on annettu tuloslaskelman ja taseen esitysmuoto. Tässä monisteessa esitetään ainoastaan pelkistetty versio tuloslaskelmasta ja taseesta.

TULOSLASKELMA (kululajeittain)

Taulukko 1 Tuloslaskelma


Tulostilillä tuotot näkyivät kredit-puolella ja kulut debet-puolella, mutta tuloslaskelmassa käytetään etumerkkejä. Plus- ja miinus-merkkien käytössä on oltava tarkkana varsinkin varasto­jen muutosten kohdalla. Varastojen kasvu vaikuttaa aina lopulta tulosta lisäävästi (kredit). Valmistevarastojen osalta tämä näkyy selvästi, mutta materiaaleihin sisältyvä varaston kasvu vähentää kuluja (ainekäyttöä), joten etumerkki on miinus. Vaikka taseessa voidaankin nähdä debet- ja kredit-puoli, esitetään tulos aina vastattavien omassa pääomassa ja tuloksella on etumerkki.

Rahoituskulut tarkoittavat korkokuluja ja muita vieraan pääoman hankintaan liittyviä kuluja, kuten toimitusmaksut ja provisiot. Yrityksellä voi olla myös rahoitustuottoja, kuten korko- tai osinkotuottoja. Satunnaiset erät ovat tilikaudelle ajoittuvia poikkeuksellisia tuottoja ja kuluja, joita ei normaalisti esiinny. Tilinpäätössiirrot ovat verotuksessa hyväksyttäviä joustokohtia, eivät varsinaisia kuluja. Tuloveroja laskettaessa kirjanpidon tulosta pidetään lähtökohtana verotettaville tuloille, mutta ne eivät ole täsmälleen sama asia. Karkeasti tuloverojen määrä on laskettavissa veroprosentin avulla tilikauden voitosta ennen verojen vähentämistä.

TASE

Taulukko 2 Tase


Käyttöomaisuudesta ja pitkäaikaisista sijoituksista käytetään myös nimitystä pysyvät vastaavat ja vaihto- ja rahoitusomaisuudesta nimitystä vaihtuvat vastaavat. Aineettomiin hyödykkeisiin kuuluu mm. erikseen luovutettavia oikeuksia sekä aktivoituja tutkimus- ja kehittämismenoja. Aineellisiin hyödykkeisiin luetaan koneet ja kalusto, rakennukset sekä maa-alueet. Sijoitukset ja rahoitusarvopaperit voivat sisältää samankaltaisia eriä, mutta sijoitukset on tarkoitettu tuottamaan usean tilikauden aikana, kun taas rahoitusarvopaperit on tarkoitettu pidettäväksi vain lyhyen aikaa.

Pitkäaikaiset saamiset tai velat erääntyvät maksettavaksi yli vuoden kuluttua tilinpäätöspäivästä. Muut saamiset ja velat ovat lyhytaikaisia. Saamisia ovat myyntisaamiset sekä siirtosaamiset, lainasaamiset ja muut saamiset. Velkoja ovat erilaiset lainat, ostovelat, saadut ennakkomaksut, siirtovelat ja muut velat.

Siirtosaamiset ja siirtovelat, samoin kuin pakolliset varaukset, liittyvät tulojen ja menojen kohdentamiseen oikealle tilikaudelle. Niitä ei käsitellä tarkemmin peruskurssilla.

Tilinpäätös

Tilinpäätöksessä lasketaan tilikauden tulos eli tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, sekä selvitetään taseen avulla taloudellinen asema tilinpäätöshetkellä. Tilikaudelle jaksotettua eli ajallisesti kohdistettua tuloa kutsutaan tuotoksi ja vastaavaa menoa kuluksi. Jaksotusongelman ratkaiseminen on yksi tilinpäätöksen ydinkohtia.

Ensimmäinen vaihe on kuitenkin laskea kunkin tilin saldo. Tämä tapahtuu laskemalla tilin kummallakin puolella olevien kirjausten summat erikseen yhteen. Kun suuremmasta summasta vähennetään pienempi summa, saadaan erotuksena tilin saldo. Tili tasataan siten, että saldo merkitään tilin pienemmälle puolelle, minkä jälkeen tilin molempien puolien summat ovat yhtä suuret. Laskettaessa tilin saldoja vedetään tiliristikon poikki yksinkertainen poikkiviiva, jonka alapuolelle merkitään yläpuolen erien summa. Tilin päättäminen tapahtuu kirjanpitoviennillä, jonka jälkeen tilin molemmilla puolilla on yhtä suuri saldo ("tili menee tasan"). Tämä merkitään kaksinkertaisella poikkiviivalla.


 
Kahdenkertaisuuden periaate pätee myös tilinpäätösvienneissä, joten vastakirjaus on tehtävä tulos- tai tasetilille. Jos jaksotusongelma sivuutetaan, voidaan yksinkertaistaen todeta, että tulo- ja menotilit päätetään tulostilille ja muut tilit taseeseen. Kun kaikki tilit on päätetty, lasketaan tulostilin saldo ja lopuksi tulostili päätetään tasetilille.

Tulojen jaksottaminen on vaivatonta, koska pääsääntöisesti suoriteperusteisesti kirjatut tulot ovat tilikauden tuottoja. Seuraavaksi pitäisi kuitenkin tunnistaa näitä tuottoja vastaavat menot. Ongelma on siinä, että osa menoista tuottaa tuloa useana tilikautena. Jotta kauden tuloksesta saisi oikean käsityksen, on menot jaettava usealle tilikaudelle. Yleinen periaate menojen jaksottamisessa on, että se osa menosta, josta ei enää odoteta tuloja vastaisuudessa, kirjataan tulostilille kuluksi. Loppuosa menosta aktivoidaan tasetilille, josta se siirtyy aikanaan kuluksi myöhempien tilikausien tuloslaskelmaan.

Poistot tilinpäätöksessä

Esimerkiksi tuotantolaitoksen koneet ja rakennukset ovat pitkävaikutteisia menoja, joten koneen hankintamenoa ei vähennetä kokonaisuudessaan hankintavuoden tuotoista vaan ainoastaan tietty kuluosa eli poisto. Kirjanpidon poisto perustuu ennalta laadittuun poistosuunnitelmaan. Varsin usein poistosuunnitelman taustalla on kuitenkin jokin kaavamainen poistomenetelmä, kuten tasapoisto tai menojäännöspoisto.

Tasapoistoerät saadaan jakamalla käyttöomaisuuden hankintameno pito­ajalla. Tasapoistoa käytettäessä tilikauden poisto säilyy yhtä suurena kullakin tilikaudella. Menojäännöspoistossa poiston määrä pienenee omaisuuden vanhentuessa. Menojäännös tarkoittaa hankinta­menon vielä poistamatonta osaa. Poiston suuruus lasketaan vakiona pysyvän prosentin avulla tilikausittain pienenevästä menojäännöksestä. Alla on tarkasteltu poistomenetelmien eroa käyttäen esimerkkinä hankintamenoltaan 1 miljoonan euron arvoista konetta, joka on hankittu tilikauden 1 alussa ja jonka pitoaika on viisi vuotta.


 
Jos esimerkin kone poistetaan käytöstä viidennen tilikauden lopussa, on menojäännös poistettava kertapoistona.

Vaihto-omaisuus tilinpäätöksessä

Vaihto-omaisuusmeno on toinen tyypillinen tapaus, jossa jaksottamisongelma on ratkaistava. Vaihto-omaisuutta ovat esimerkiksi erilaiset raaka-aineet, puolivalmisteet, valmisteet, pakkaustarvikkeet, erilaiset apu- ja tarveaineet sekä kesken­eräiset työt. Koska kaikkea tilikauden aikana hankittua raaka-ainetta ei käytetä tilikauden aikana luovutettujen suoritteiden valmistuksessa, ei raaka-aineen hankintamenoa voi kokonaisuudessaan merkitä kuluksi. Varastossa olevasta myyntikelpoisesta tavarasta odotetaan tuloa myöhempinä tilikausina, joten varaston arvo on aktivoitava taseeseen.
 
Oheisessa esimerkissä tilinavauksessa on varaston alkusaldoksi tullut 500. Tilikauden aikana on aineita ostettu 8000:lla. Vastatilinä on ollut ostovelkojen tili, joka ei näy kuvassa.

Inventaari on toimenpide, jossa selvitetään varaston arvo. Se aiheuttaa kirjauksen, jolla varastotilin saldo saadaan vastaamaan varaston arvoa. Tilinpäätöksessä ostot ja varaston muutos päätetään tulostilille ja varasto tasetilille.

Tilinavaus

Jatkuvuuden turvaamiseksi on tilikauden alussa avattava edellisen tilikauden päättävän taseen luvut juoksevan kirjanpidon tileille alkusaldoiksi. Myös tilinavauskirjaukset tehdään kahdenkertaisina vienteinä, joissa vastatilinä on avaava tase. Se on itse asiassa päättävän taseen peilikuva. Tilinavauksessa kuitenkin edellisen tilikauden voitto kirjataan oman pääoman lisäykseksi ja tappio oman pääoman vähennykseksi.


6 Comments

 1. Anonymous

  Hei,

  Käsittääkseni tuosta tuloslaskelma-esimerkistä on unohtunut miinusmerkki Materiaalien ja palveluiden summariviltä. Siinä siis lukee 550, vaikka (käsittääkseni) pitäisi lukea -550.

  1. Hei,

    Huomiosi on oikea, siihen kuuluisi miinus-merkki. Teemme korjauksen, kunhan löydän alkuperäisen tiedoston.

    Terveisin,
    Kurssihenkilökunta

 2. Anonymous

  Hei,

  Poistoja havainnollistavassa taulukossa on kirjoitusvirhe: tilikausille 1 ja 5 merkityt poistot ovat 25% tasearvosta; pitäisi olla 20%.

  1. Anonymous

   Korjaan, taulukko on OK, mutta oma tulkinta oli väärä.

 3. Anonymous

  More important Coach Outlet than the Coach Factory Outlet popular vote here was the allocation Chanel Bags of delegates, who for the directly confronting the president,

 4. Anonymous

  Cheap Womens Lackey Game Jerseys My daughter offers some months shy of her 14th birthday.Ok Concerning lived this tool. Cheap Game Ruiz Nike Jerseys Simply because they force the pool out of the nozzle of your trigger gun at such a high pressure, you must never treat pressure washers as a 'toy' or 'squirt gun.Colin Peter Sinclair acted being a drug dealer. Cheap Nike Masset Kids Jerseys GxbMRXCrmA