Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[suomeksi] [in English]

Innehållsförteckning på denna sida:


Studieprestationsutdrag

Ladda ner studieprestationsutdrag från Sisu

Du kan ladda ner ett officiellt studieprestationsutdrag i pdf-format när du går till fliken ”Prestationer” i Min profil . Klicka på ”Skriv ut studieprestationsutdraget” knappen. Välj på vilket språk du vill ha utdraget: finska, svenska eller engelska. Du kan välja flera språk om du vill ha utdraget på flera språk. När du klickar på knappen ”Skriv ut studieprestationsutdraget” skapar Sisu utdraget. Om du valde flera språk skapas en komprimerad fil som innehåller en separat pdf-fil för varje språk. Du ska först spara filen på din dator och packa upp den för att kunna granska studieutdraget. Det tar en stund att skapa utdraget, efter det dyker det upp en grön balk med texten "ladda ner pdf" i övre kanten av sidan. När du klickar på balken laddas utdraget ner och du kan spara det eller skriva ut det.

Närmare information om studieprestationsutdraget

Under informationen om studierätten listas dina samtliga prestationer. Först listas genomförda studiehelheter med tillhörande studier, sedan genomförda kurser och till slut kursernas delprestationer. Prestationerna listas i den ordning de är genomförda, från nyaste till äldst. Under listan över prestationer anges deras medeltal, kursernas och delprestationernas genomförda antal studiepoäng samt mängden tillgodoräknade studiepoäng.

I slutet av studieprestationsutdraget visas de vitsordsskalor som har använts för att bedöma prestationerna samt förklaringar för mängden studiepoäng, för asteriskerna (studier som genomförts på annat håll) samt prestationsspråk.

Studieintyg

Du kan ladda ner ett officiellt studieintyg i pdf-format när du går till fliken ”studierätter” i Min profil . Tryck på ”skapa studieintyg” för att välja språk på intyget. Välj på vilket språk du vill ha intyget: finska, svenska eller engelska. Du kan välja flera språk om du vill ha intyget på flera språk. När du klickar på knappen Skriv ut skapar Sisu intyget. Om du valde flera språk skapas en komprimerad fil som innehåller en separat pdf-fil för varje språk.

  • No labels