Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[in English]

Yleistä Sisusta ja Sisun käyttöönotosta Aallossa

Milloin Sisu otetaan Aallossa käyttöön?

Sisu otetaan Aallossa käyttöön kalenterivuosien 2017-2021 aikana. Käyttöönoton aikataulu riippuu järjestelmäkehityksen aikataulusta. Järjestelmäkehityksestä vastaa Funidata Oy. Aallossa käyttöönoton aikataulutuksesta päättää käyttöönottoprojektin ohjausryhmä.

Mitkä nykyään käytössä olevat järjestelmät SISU korvaa?

Sisu korvaa WebOodin ja WinOodin kokonaan. Lisäksi eAgessa tällä hetkellä oleva opiskelijan asiointi siirtyy Sisuun.

Miksi yliopisto ei ostanut markkinoilta valmista opiskelijatietojärjestelmää vaan halusi kehittää sen itse?

Sisun kehitys perustuu vuonna 2012 valmistuneeseen selvitystyöhön, jossa tarkasteltiin eri vaihtoehtoja opintotietojärjestelmän uudistamiseksi. Oma ohjelmistokehitys arvioitiin parhaimmaksi vaihtoehdoksi, kun kriteereinä olivat:

 • toiminnallinen lopputulos
 • yhteistyö, osaamisen karttuminen ja käytön laajennettavuus
 • investoinnin kokonaiskustannukset / FTE-opiskelija (full-time equivalent)
 • sopivuus kokonaisarkkitehtuuriin ja arkkitehtuuriperiaatteisiin
 • tekninen modernius ja jatkokehitysmahdollisuudet
 • aikataulu
 • riskit

Valmisjärjestelmän hankinta oli yksi tarkastelluista vaihtoehdoista, mutta se arvioitiin kalliiksi ja siihen ennakoitiin liittyvän merkittävää ydintoiminnallisuuksien räätälöimistä, mikä olisi vaikeuttanut järjestelmän ylläpitoa ja lisännyt ohjelmistokehityksen työmäärää ja kustannuksia tuotantovaiheessa. Tarkemmin eri vaihtoehtoja sekä niihin liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä on tarkasteltu esiselvityksen loppuraportissa, joka on luettavissa:

http://blogs.helsinki.fi/otm-esiselvitys/files/2012/06/OTM-loppuraportti.pdf

Jos opintosuunnitelma on lähtökohtaisesti järjestelmässä hyväksytty, koituuko tästä ongelmia ohjelmille?

Tutkintorakenteen ja siihen liitettyjen sääntöjen mukainen opintosuunnitelma on Sisussa lähtökohtaisesti hyväksytty. Jos ohjelma kokee, että tutkinto-ohjelman rakenteessa jokin opintokokonaisuus vaatii hyväksyntää, voidaan kokonaisuus laittaa erillisen hyväksynnän alle. Tällöin opiskelijan on aina pakko hakea hyväksyntää.

Sisu ja Oppimispalveluiden työ ja toimintatavat

Mille kaikille tasoille voin laittaa erillisen hyväksyttämisen?

Erillisen hyväksyttämisen voi laittaa opintokokonaisuuksille. Opintotietopalvelut kuitenkin suosittelee käyttämään sitä vain niissä tapauksissa, joissa sitä aidosti tarvitaan. Katso ohje käyttöohjeista.

Miten vaihtuvasisältöiset ja useasti suoritettavat opinnot käyttäytyvät järjestelmässä?

Opiskelija ei voi lisätä yhtä opintojaksoa useaan otteeseen opintosuunnitelmaansa, ellei välissä ole moduulisääntöä. Syksyllä 2018 jatketaan selvitystyötä järjestelmätoimittajan kanssa, miten vaihtuvasisältöiset ja useasti suoritettavat opinnot saadaan näkymään järjestelmässä myös ilman moduuliotsikkoa (=väliotsikkoa).

Miten yhteisohjelmien HOPS-pohjat tehdään?
Yhteisohjelmien rakenteet laaditaan niiden koodien mukaan, toisin sanoen jos yhteisohjelmalla on kullekin koululle oma koodi, kukin koulu voi tehdä oman tutkintorakenteensa. Jos koodeja on vain yksi tehdään ohjelmalle yksi tutkintorakenne. Tarvittaessa yhteys Opintotietopalvelut-ryhmään (sisu (at) aalto.fi).
Voinko muokata hallintohenkilön käyttöliittymän Opinnot-kohdan perustietoja, jos oikeuteni sen mahdollistavat?

Muokkaamisessa kannattaa olla varovainen, sillä järjestelmä korvaa aikanaan Oodin perusjärjestelmänä. Joitain tietoja (kuten kenttiä Opetussuunnitelmakaudet ja Voimassaoloaika) voi muokata tarvittaessa. Pääosin tietoja ei saa kuitenkaan muuttaa, sillä ne saattavat olla ristiriidassa Oodin tietojen kanssa. Aina voi olla yhteydessä Opintotietopalvelut-ryhmään ja huomauttaa, jos jokin tieto on väärin.

Saako Sisusta samanlaisia raportteja kuin WinOodista?

Opintosuoritusote, läsnäolotodistus, todistus ja todistuksen liitteet sekä kurssien ja tenttien osallistujalistat saadaan Sisusta. Muut tilastoraportit otetaan Aallon tietovarastosta pääosin OpiAnalyzer-sovelluksen kautta. Kysymys on rajauksesta, jonka mukaan yliopistojen omaan tietovarastointiin liittyvät asiat eivät sisälly Sisuun eikä yliopistojen omiin tarkoituksiin tarvittavaa laajaa raportointia toteuteta Sisussa. Tarvittavat rajapinnat Sisusta tietojen saamiseksi Aallon omaan tietovarastoon toteutetaan, mutta raportointi tietovarastosta on yliopistojen omalla vastuulla. Raportointiin liittyvistä asioista ja järjestelmistä vastaa Aallon Managament Information Systems -yksikkö (MIS).

Miksi opintokokonaisuuden lähettäminen hyväksyttäväksi ei aina onnistu?

Jos opintokokonaisuus vaatii erillistä hyväksyntää, mutta hae hyväksyntää -painike ei ole aktiivinen eikä opiskelija pysty lähettämään opintokokonaisuutta hyväksyttäväksi, ongelma johtuu yleensä seuraavista asioista:

 • Opintokokonaisuuteen tehdyt valinnat ei vastaa rakenteen sääntöjä: opintokokonaisuudessa on liikaa tai liian vähän opintoja. Kannattaa tarkistaa, mitkä on opintokokonaisuuden säännöt ja laajuudet.
 • Opintosuunnitelma on tehty koulutukseen, johon opiskelijalla ei ole opinto-oikeutta. Erityisesti kannattaa tarkistaa tämä, jos lähetettävä opintosuunnitelma on ylempään perustutkintoon (diplomi-insinööri tai maisteri). Jos opiskelijalla on opinto-oikeus sekä alempaan (kandidaatti) että ylempään perustutkintoon (diplomi-insinööri tai maisteri), Sisussa opintosuunnitelma täytyy tehdä koulutukseen, johon kuuluvat sekä kandi + maisteri, ei pelkkä maisteri myös silloin, kun opiskelija on jo valmistunut kandidaatiksi.
Mistä näkyy, että tutkinto on suoritettu?

Koska kaikki tutkinnot rekisteröidään nykyisellään Oodissa, suoritettu tutkinto näkyy Sisussa vain opiskelijan opinto-oikeustiedoissa koulutuspolut-kohdassa. Kuvallinen ohje opiskelijan ohjeissa.

Suoritettujen tutkintojen tiedot on tarkoitus saada näkymään Sisussa niin, että suoritettu tutkinto näkyy opinto-oikeuden suoritetut tutkinnot -otsikon alla sekä opintosuunnitelmassa niin, että jo suoritettuun tutkintoon kiinnitetyt opinnot näkyvät kiinnitettyinä myös Sisussa. Funidata aloittaa tähän liittyvän kehitystyön keväällä 2019.


Sisu ja opetukseen liittyvät asiat

Miten ilmoittautuminen tentteihin ja kursseille tapahtuu Sisussa?

Ilmoittautuminen tapahtuu Sisussa opintosuunnitelmaan valittujen opintojaksojen pohjalta. Ilmoittautumisten ns. priorisointiin (missä järjestyksessä opiskelijat valitaan kurssille tilanteessa, jossa osallistujamäärä on rajoitettu) on tulossa kehittyneempiä työkaluja kuin mitä Oodissa on käytetty. Priorisoinnin hyödyntäminen vaatii, että priorisoinnin säännöt on määritelty riittävän täsmällisesti etukäteen. Ilmoittautumisaikoja ja muita ilmoittautumiseen liittyviä reunaehtoja säätelevät yliopiston ja korkeakoulujen omat ohjeet, ei ilmoittautumiseen käytettävä järjestelmä.

Miten Sisu muuttaa kurssien opetuksesta vastaavien ja muiden opetukseen osallistuvien henkilöiden työtä?

Kurssien vastuuopettajien tai muuten kurssin opetukseen osallistuvien henkilöiden vastuut ja työtehtävät eivät muutu, niitä säätelevät yliopiston ja korkeakoulujen omat ohjeet. Sisu korvaa WebOodin teknisenä työvälineenä esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • kurssien perustietojen hallinta
 • kurssi- ja tentti-ilmoittautumisten hallinta
 • kurssien ja tenttien osallistujien hallinta
 • opintosuoritusten kirjaaminen.

Jatkossa Sisu tulee tarjoamaan myös sähköisen asiointikanavan opiskelijan opintojen eri vaiheissa (esimerkiksi kurssien hyväksiluku, opinnäytteen aiheen vahvistaminen, valmistuminen). MyCoursesin ja kurssipalautejärjestelmän käyttöön ei ole tulossa muutoksia vaan niitä käytetään jatkossa Sisun rinnalla samaan tapaa kuin nyt Oodin kanssa. 

 • No labels