Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In English


Osallistuva paikallisyhteisö on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, jota toteutetaan vuosina 2009-2012.Tutkimustulokset julkaistaan kirjana New approaches to urban planning, joka ilmestyy kesäkuussa 2013. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida ja luoda synteesi siitä, millä aikapolitiikan ja yhdyskuntasuunnittelun keinoilla kansalaisten arjen hallintaa, heidän osallistumistaan paikalliseen kehittämiseen sekä yhteisölliseen tuotantoon voidaan tukea. Tutkimus perustuu neljään väitöstyöhön ja useaan akateemiseen artikkelijulkaisuun. Ne käsittelevät aikasuunnittelua, käyttäjälähtöistä sähköistä suunnittelua (e-planning) sekä liikkumisen ja palveluiden muodostaman kompleksisen kaupunkitilan hallintaa.

Tutkimuksen tausta juontaa juurensa keskieurooppalaiseen aikapolitiikkaan ja siihen kuuluvan osallistuvan aikasuunnittelun hyödyntämiseen paikallisessa kehittämisessä. Aikasuunnittelu mahdollistaa monialaisten ja vaikeasti yhteen sovitettavien toimenpiteiden samanaikaisen koordinoinnin kansalaisten osallistumismahdollisuuksia kunnioittaen.

Tutkimuksen poikkitieteellinen, integroitu viitekehys koostuu osallistuvan suunnittelun ja kehittämisen (participatory planning and design), aikapolitiikan sekä ympäristöpsykologian käsitteistä, malleista ja metodeista.  Tutkimus tuottaa uutta tietoa osallistuvan yhteisön ja suomalaisen aikasuunnittelun lähtökohdista, haasteista ja vaikutuksista sekä osallistuvan tuotannon ja sosiaalisesti kestävien yhteisöjen rakentumisesta. Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää paikallisen kehittämisen ammattilaiset, kaupunki- ja aluesuunnittelijat sekä alan yliopisto- ja korkeakouluopettajat.

Lisätietoja

Tieteellinen johtaja, dosentti Liisa Horelli, liisa.horelli(at)aalto.fi

Hankkeen tutkijat

FM Jenni Kuoppa
TM Joanna Saad-Sulonen
VTM Karoliina Jarenko
FM Sirkku Wallin

  • No labels