OPIT

MyCourses Service Description

 

Service description

MyCourses online learning environment is a tool for both students and teachers for communication and managing everyday coursework. After logging in the user is directed to My Home -page, which includes news, announcements and notifications from all enrolled courses in addition to private files, search and personal calendar. The list of courses you are enrolled to is shown in the upper navigation (click "My courses").

MyCourses for Students

 • You will find the basic information about the courses, such as course overviews and arrangements, in one single place.
 • On your personal start page, you can read course news and check the deadlines of all the courses you currently attend at a glance.
 • You can copy and print lecture slides and handouts, assignments and other course materials provided by the teacher, and check your exam results.
 • Teachers can also receive student submissions, grade them and give feedback.
 • A discussion forum for students and teachers is found in each workspace.

MyCourses for Teachers

 • You can send announcements to students through a News Forum.
 • You are able to share materials, receive student submissions, grade and give feedback. After the course is finished grades can be published there.
 • A discussion forum for students and teachers is found in the default workspace.
 • NOTE! The default setting in each course workspace is that they are openly visible to guest users, i.e. all internet users.(guest access). Interaction (assignments, discussions, feedback, guiding etc.) during the course is between course members only. More information about open guest access.
 • Starting December 2, 2015 teachers can open MyCourses forum to the world by enabling guest access. More information about MyCourses workspace and material visibility.

MyCourses is a part of web services for teaching and studying

MyCourses is a part of Aalto University's web services for teaching and studying. In this entity, every service has its own main role and purpose, by which overlapping functionalities are being avoided. The services in the entity benefit from one each other with sharing information as well as sharing functionalities. 

All the web services for teaching and learning are under single-sign-on (Aalto Weblogin) and can be accessedby using one single Aalto-id. Furthermore, when moving from one service to another, no retyping of user-id is needed.

WebOodi

 • Official course descriptions
 • Registration for exams, courses, teaching, etc.
 • Official transcript of studies
 • Ordering an unofficial transcript for studies
 • Personal study plan (HOPS)

MyCourses

 • Course workspaces, news and personal homepage
 • Course info, schedules, materials and course information
 • Learning materials, excercises, student submissions, grading and feedback.
  • Turnitin is a submission box for papers. It checks texts against comparison databases for similarity. This feature is called the Originality Check. Comparison databases include: web pages, student papers and library databases and publications. The originality check report shows similarities, it does not identify plagiarism..
 • Publishing exam results.

Presemo

 • Presemo is a fully web-based classroom participation system. It can be used to enhance interaction between the teacher and students during lessons.

Course Feedback

 • The online feedback system is Webropol, which is already in use in Aalto. In Webropol, there is a separate course feedback user interface for teachers. The system retrieves course information from Oodi and creates a feedback form to Webropol based on the Oodi information. Before the course feedback survey is made public for the students, the teacher receives an e-mail message from the system. By following the link in the message, the teacher can view the survey and add her/his own questions. During courses teachers can collect intervening online feedback with MyCourses or Presemo.

Into

 • Information on studying and the University
 • Information on completing studies and degrees
 • News of the University, degree programmes etc. for students

Responsible unit of MyCourses

ICT for Learning -team of Aalto University Learning Services (OPIT-team) (Services: http://opit.aalto.fi)
MyCourses learning environment: mycourses.aalto.fi
MyCourses helpdesk: mycourses(at)aalto.fi


Palvelukuvaus

Oppimisympäristö MyCourses on opiskelijoille ja opettajille yhteinen työkalu päivittäiseen kurssityöskentelyyn. Omalla etusivulla näkyy omien kurssien ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat. Omat kurssini -valikosta pääsee suoraan näiden kurssien työtiloihin.

MyCourses opiskelijalle

 • Löydät kaikki kurssikuvaukset ja kurssien käytännön asiat yhdestä paikasta.
 • Näet kurssiesi uutiset kurssien News Forumeilla ja tapahtumat omalta etusivultasi
 • Voit kopioida ja tulostaa kurssien luentokalvoja, harjoitustöiden tehtävänantoja ja muita opettajien jakoon laittamia kurssimateriaaleja sekä katsoa tenttituloksesi. 
 • Opettaja voi ottaa vastaan harjoitusten palautukset ja tehdä niiden arvioinnit järjestelmässä.
 • Kurssin työtilassa on myös Yleinen keskustelu -foorumi, jossa kurssin työtilan jäsenet voivat keskustella keskenään.

MyCourses opettajalle

 • Voit tiedottaa kurssin opiskelijoille News Forumin avulla.
 • Voit julkaista mm. opetusmateriaalit, harjoitustehtävät ja kurssin tulokset; myös harjoitusten palautukset ja arviointi voidaan tehdä järjestelmässä.
 • Kurssin työtilassa on myös Yleinen keskustelu -foorumi, jossa kurssin työtilan jäsenet voivat keskustella keskenään.
 • HUOM! Opettajan jakamat materiaalit, tehtävänannot ja kurssisivun tekstit näkyvät avoimesti kaikille internet-käyttäjille (guest access). Arvioinnit, palautteet ja keskustelut eivät näy kuin kurssin opettajille ja opiskelijoille. Ohjeissa on lisätietoa.
 • Joulukuun 2015 alusta alkaen opettajen on mahdollista avata foorumi-aktiviteetti maailmalle siten, että vierailijana  (guest access) voi nähdä foorumille lähetetyt viestit. Lisätietoa: MyCourses workspace and material visibility.

MyCourses on osa opetuksen ja opiskelun verkkopalveluiden kokonaisuutta

MyCourses on osa Aalto-yliopiston opetuksen ja opiskelun verkkopalveluiden kokonaisuutta. Tässä kokonaisuudessa jokaisella palvelulla on oma pääasiallinen roolinsa ja tarkoituksensa, joilla pyritään välttämään päällekkäisiä toiminnallisuuksia. Kokonaisuuden palvelut hyödyntävät toinen toisiaan niin tietojen kuin toiminnallisuuksien suhteen.


Kaikki opetuksen ja opiskelun verkkopalvelut ovat kertakirjautumisen (Aalto Weblogin) piirissä, jolloin jokaiseen palveluun pystyy kirjautumaan käyttämällä yksiä Aalto-tunnuksia. Lisäksi siirryttäessä palvelusta toiseen, ei kirjautumista tarvitse tehdä uudestaan. Opetuksen ja opiskelun verkkopalveluiden kokonaisuus opiskelijan näkökulmasta koostuu mm. seuraavista palveluista:

WebOodi

 • Viralliset kurssikuvaukset
 • Omien kurssien hallinta (aikataulu, ilmoittautumiset, opiskelijalistaukset, sähköpostin lähetys)

MyCourses

 • Kurssien kotisivut, kurssiuutiset  ja henkilökohtainen etusivu
 • Kurssiesitteet, aikataulut, materiaalit ja muu kurssin informaatio
 • Opetusmateriaalit ja harjoitustehtävät, myös harjoitusten palautukset ja arviointi
  • Turnitin-tehtävä on erillinen palautuslaatikko, jonka ominaisuuksiin kuuluu tekstin alkuperäisyyden tarkastus vertaamalla sitä vertailutietokantoihin. Vertailukantojen sisältönä on verkkosivut, tarkistetut opiskelijatyöt sekä kirjastojen ja julkaisujen lisensoidut tietokannat. Alkuperäisyysraportti näyttää löytyneet yhtäläisyydet, mutta se ei tunnista plagiointia.
 • Kurssin tulosten julkaisu 

Presemo

 • Presemo on selainpohjainen yleisöosallistumisjärjestelmä. Sitä voi käyttää esimerkiksi luennoilla opettajan ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen edistämiseksi.

Kurssipalautteet

 • Kyselyjärjestelmänä toimii Aallossa käytössä oleva Webropol, johon on rakennettu erillinen käyttöliittymä kurssin loppupuolella kerättävää virallista kurssipalautetta varten. Järjestelmä hakee kurssien tiedot Oodista ja luo niiden perusteella palautelomakkeen Webropoliin. Ennen kuin kysely julkaistaan opiskelijoille, saa opettaja järjestelmästä sähköpostiviestin, jossa olevaa linkkiä seuraamalla pääsee halutessaan tarkastelemaan kyselyä ja lisäämään siihen omia kysymyksiä. Kurssin aikana opettaja voi kerätä välipalautetta mm. MyCoursesin tai Presemon avulla.

Into

 • Opiskeluun ja yliopistoon liittyvää tietoa
 • Opintojen ja tutkintojen suorittamiseen liittyvä informaatio
 • Yliopiston, koulutusohjelmien yms. uutiset opiskelijoille.

Palvelusta vastaava taho

Aalto-yliopiston Oppimispalveluiden Oppimisen IT -tiimi (OPIT) (Palvelut: http://opit.aalto.fi)
MyCourses oppimisympäristö: mycourses.aalto.fi
MyCourses helpdesk: mycourses(at)aalto.fi


Beskrivining av tjänsten

Lärmiljön MyCourses är ett för studerande och lärare gemensamt verktyg för det dagliga kursarbetet. På din personliga startsida syns de aktuella nyheterna och händelserna som gäller dina kurser. I menyn Mina kurser kommer du direkt in på arbetsytorna för kurserna.

MyCourses för studerande

 • Du hittar alla kursbeskrivningar och praktiska ärenden som gäller kurserna på ett ställe.
 • Du ser nyheterna om dina kurser på News Forum och händelserna på din personliga startsida.
 • Du kan kopiera och skriva ut föreläsningsmaterial från kurserna, övningsuppgifter och annat kursmaterial som läraren lagt ut samt se dina tentamensresultat.
 • Läraren kan ta emot övningsuppgifter som lämnas in och bedöma dem i systemet.
 • På kursens arbetsyta finns även ett diskussionsforum där kursmedverkande med åtkomst till arbetsytan kan diskutera sinsemellan.  

MyCourses för lärare

 • Du kan informera studerandena via News Forum.
 • Du kan publicera bl.a. studiematerial, övningsuppgifter och kursresultat, även inlämnade övningar. Bedömningen kan göras i systemet.
 • På kursens arbetsyta finns även ett diskussionsforum där kursmedverkande med åtkomst till arbetsytan kan diskutera sinsemellan. 

MyCourses är en del av helheten av webbtjänster för undervisning och studier. Varje tjänst inom helheten har en huvudsaklig roll och avsikt. Syftet är att undvika överlappande funktioner. Tjänsterna inom helheten stöder varandra såväl ifråga om informationen som funktionerna.

Alla webbtjänster för undervisning och studier kan nås genom engångsinloggning (Aalto Weblog). Du kan logga in till varje tjänst genom ett och samma Aalto användarkonto. Du behöver inte heller logga in på nytt när du går över från en tjänst till en annan. Ur studerandens synvinkel består helheten av webbtjänsterna bl.a. av följande tjänster:

WebOodi

Officiella kursbeskrivningar
Hantering av egna kurser (tidtabell, anmälningar, listor på studerande, sändning av e-post)

MyCourses

 • Kurswebbplatser, kursnyheter och en personlig startsida
 • Kursbeskrivningar, tidtabeller, material och annan kursinformation
 • Undervisningsmaterial och övningsuppgifter, även inlämning av övningar och bedömning
  • Turnitin innehåller en separat inlämningskorg med bl.a. egenskapen äkthetskontroll som jämför texter med andra dokument i en databas. Databasen för textjämförelse innehåller webbsidor, granskade arbeten som studerande lämnat in och licensierade databaser i bibliotek och publikationer. Analysrapporten visar de samstämmigheter som hittats, men den kan inte identifiera plagiering.
 • Publicering av kursresultat

Presemo

 • Presemo är ett verktyg för allmän medverkan. Systemet baserar sig på webbläsare. Det kan bl.a. användas på föreläsningar för aktivare växelverkan mellan lärare och studerande.

Kursrespons

 • Webropol i sin tur är ett system för enkäter. Ett separat gränssnitt har byggts in för officiell kursrespons som samlas in i slutet av kursen. Systemet söker fram data om kurserna i Oodi och skapar utgående från dem en blankett för respons i Webropol. Innan enkäten publiceras för de studerande får läraren ett e-postmeddelande från systemet. I meddelandet finns en länk och via den kommer läraren åt att granska enkäten och lägga till egna frågor, om hen så vill. Även under kursens gång kan läraren samla in respons via bl.a. MyCourses eller Presemo.

Into

 • Information om studier och universitetet
 • Information om att avlägga studier och examina
 • Nyheter för studerande om universitetet, utbildningsprogram m.m.

För tjänsten ansvarig instans

Aalto-universitetets Lärandetjänster, IT - teamet (OPIT) opit.aalto.fi
MyCourses lärmiljön:mycourses.aalto.fi
MyCourses helpdesk: mycourses(at)aalto.fi

 

 • No labels