Child pages
 • EgA 2015 programme
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Morning, first session, 8.1.2015

8.30 Registration

Webcasting by ACP at 9-11.30: https://adobeconnect.aalto.fi/equalitygoesaccessible/

9.00 Morning session begins:

Welcome! Vice president Antti Ahlava, Aalto University

9.15 Keynote 1, Ilona Mikkonen / Aalto BIZ

 • Healing after an attack.

9.30 Keynote 2, Anna Valtonen / Dean, Aalto ARTS

 • Good design enables Equality

Discussion - Enabling Aalto University

Break

10.15 Keynote 3, Risto Ilmoniemi / Aalto SCI and Nataša Jovičić / http://ditacta.tumblr.com/

 • Seeing differently: Helping the blind to see using tactile diagrams, audio, and new haptic display technology
 • Comment: Tapio Haanperä / Aalto SCI, Beyond standards

Discussion

11.15 Workshops begin, second session

11.30-12.30 Lunch

(restaurant decided by workshop participants)

Afternoon

Workshops continue until 14.30

Workshop rooms

The following premises have been booked for the symposium workshops on Jan 8th, 2015 at 13-15.  
 1. H304, hallituksen istuntosali
  1. Morning keynotes, 
  2. WS03, Accessibility and Usability of  Aalto Digital Working Environment. Contact Anne Sunikka or Tarmo Toikkanen for details, please.
  3. Closing session.
 2. K101 / H1: WS01, Student Wellbeing in Future University. Contact Eva Durall or Timo Tapola for details.
 3. K102 / H2: WS06, Adobe Connect Pro in daily Aalto use. Contact Merja Niininen, Janne Lummaa and Peter Simontschuk for details.
 4. M140Majakka: WS02, Workshop Gender equality in tenure tracks . Contact taru.henriksson@aalto.fi or jenny.vainio@aalto.fi for details.
 5. Y115, at Otakaari 1 main lobby: WS05, Equal access, pathfinding and navigation on campus . Contact workshop facilitator valeria.gryada@aalto.fi for details.
 6. Y312, Virsta: WS04, New compact and innovative campus for diversity and equality. Contact Anna Kholina for details.
 7. Y161b, the student hub: WS07, Language policy and guidelines. Contact Kirsi Hanslin and Aila Saloranta for details.

List of workshops with workshop child pages

14.30 Afternoon coffee and tea

15.00 Workshop briefing for discussion

 • Workshop moderators with Tarmo Toikkanen and Antti Raike
 • What is accessible equality in Aalto? 
 • What we need to establish equality in education? 
 • How to define practical guidelines? 

15.45 Closing remarks

7 Comments

 1. Sydney cafe: Australians say to Muslims "I'll ride with you"

  http://www.bbc.com/news/blogs-trending-30479306 

 2. Tiedotteet: Työ, 18.12.2014 9.00

  Ministeri Ihalainen: Työsyrjinnälle nollatoleranssi

  Terveydentila on yleisin syrjintäperuste työelämässä. Muita yleisiä syitä työsyrjintään tai eriarvoiseen kohteluun ovat etninen tai kansallinen alkuperä, sukupuoli ja ikä. 

  - Jokainen syrjintätapaus on liikaa. Yhteisenä tavoitteena on oltava syrjinnän nollatoleranssi, työministeri Lauri Ihalainen linjaa. 

  https://www.tem.fi/tyo/tiedotteet_tyo?89506_m=116988

   

 3. Enabling environment in Aalto University (presentation at SlideShare)

  http://www.slideshare.net/araike/raike-knarlag-inclusion2014 

  Collaborative Knowledge Building for Accessibility in Higher Education. The inclusion of human diversity on the teaching & learning processes at Aalto University

  https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13965

   

 4. Uusi ja velvoittava yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1.1.2015:

  http://oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2014/12/uusiyhdenvertaisuuslakivoimaanensivuodenalusta.html

  Yhdenvertaisuuslaki (HE 19/2014)

  http://www.edilex.fi/he/20140019#OT80

  (...)

  2 luku

  Yhdenvertaisuuden edistäminen

  5 § 
  Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta

  Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

  Viranomaisella on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Velvollisuus suunnitelman laatimiseen ei koske evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkoa eikä julkista hallintotehtävää hoitavaa yksityistä.


  6 § 
  Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta

  Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

  Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

  Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä.


  7 § 
  Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta

  Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

  Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

  Työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella valitulla luottamusmiehellä tai, jos tällaista ei ole valittu, työsopimuslaissa tarkoitetulla luottamusvaltuutetulla tai muulla sellaisella henkilöstön edustajalla, joka on osallistunut yhdenvertaisuustoimien suunnitteluun, on oikeus pyynnöstä saada tietää, mihin toimiin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla. Sama oikeus on myös työsuojeluvaltuutetulla.

  (...)

  Notes in English

  Amendment of act regarding equality / non discrimination

   1) Obligations for institutions organizing education

  4 § definition

  • Educative organizations which are acting under special act
   • < Universities are bound by University Act
   • < Aalto included 
  • 5.1. § to provide necessary means to enhance equality
   • < proportionate, practical and effective means considering the aim of education, resources and other circumstances
  • 5.1. § to evaluate how equality is carried out (may be included in equality plan)
  •  5.2. § to provide equality plan regarding necessary activities to improve equality
   • < contents and proportion are estimated by each educative organization
   • e.g. guiding what kind of documents are used in teaching that match with the pluralistic society
   • e.g. how to detect and dispose discriminative attitudes, manners and practices
   • may be a separate document or included in curriculum

  5 § obligations

  • 5.3. § providing students and their representatives a possibility to be heard (and to comment?) on actions to improve equality
  • 15 § proving proportionate adjustments to realize equal circumstances for people with disabilities for education
  • Proportionality estimated by the

  1)   needs of person in question  

  2)   size and financial position of the organization

  3)   nature and extension of the activity

  4)   estimated costs and support available for adjustments 

  2) Other amendments

  • 24 § Deletion of maximum compensation for violating the act
   • < no upper limit
  • 18-19 § Surveillance, recommendations, instructions
   • <  Equality Counselor / Equality board
 5. On 16 December 2010, the Ministry of Transport and Communications issued an action plan to improve accessibility of the information society for all citizens ('Towards a barrier-free information society. Action Plan 2011–2015). The Ministry has established a monitoring group on accessible communications services and in autumn 2012 a sub-working group was formed to examine indicators of accessible information society. The sub-group proposes that the development of accessible information society be monitored using concrete indicators. It is important to find indicators that are easily accessible and available for compilation now and in future. 

  Altogether 25 indicators were included in the report. For the sake of comparability, the report will in future be brought into line, as much as possible, with international studies. Parts of the report have been translated into Swedish and English. 

  Mittaristo esteettömälle tietoyhteiskunnalle

  Palvelujen esteettömyys on jatkossa hyvän elämän lisäksi taloudellinen kysymys, todetaan esteettömän tietoyhteiskunnan seurantaa pohtineen työryhmän raportissa. Työryhmä löysi 25 tunnuslukua, joilla esteettömyyttä ja sen kehitystä voi seurata.

  Palvelujen esteettömyydellä on huomattava merkitys kansalaisten arjessa, mutta myös kovina kansantalouden numeroina. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan Suomessa on vuonna 2030 yli 65-vuotiaita jopa neljäsosa väestöstä. Kun mukaan lasketaan eri tavalla toimintarajoitteiset henkilöt, on kokonaismäärä varsin suuri.

  Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi vuonna 2005 ensimmäisen toimenpideohjelman tietoyhteiskunnan esteettömyyden parantamiseksi kaikkien kansalaisten osalta. Työ on jatkunut tauotta. Nykyinen vuonna 2012 aloitettu esteettömän tietoyhteiskunnan seurantaohjelma päättyy vuonna 2015.

  Ohjelman myötä perustettiin vuonna 2012 esteettömien viestintäpalveluiden seurantaryhmä ja sille alatyöryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää esteetöntä tietoyhteiskuntaa kuvaavia tunnuslukuja.

  Työryhmä ehdottaa, että esteettömän tietoyhteiskunnan kehittymistä seurattaisiin vuosittain julkaistavan konkreettisen mittariston avulla. Työryhmä päätyi ehdottamaan 25 tunnuslukua, jotka on helppo kerätä ja joita seuraamalla voidaan muodostaa riittävän monipuolinen käsitys esteettömyyden kehittymisestä ja parannuskohteista.

  Työryhmä kuitenkin toteaa, että esitys esteettömyyden tunnusluvuiksi ei ole valmis. Tarkoituksena on, että tunnusluvut olisivat vertailukelpoisia kansainvälisten tutkimusten kanssa.

  Esteettömyys on työryhmän näkemyksen mukaan alue, johon on jatkossa kiinnitettävä huomiota sekä EU:n että kansallisen lainsäädännön osalta. Nyt laadittu selvitys toimii hyvänä pohjana jatkotyölle.

  Julkaisu on käännetty osittain ruotsin- ja englanninkielelle. 

  Julkaisu on sekä pdf- että word-tiedostona.

  ISBN: 978-952-243-437-1

  ---------------------------------------------------------

  Julkaisu lvm.fi-palvelussa

  www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/-/view/4428957  

  Ministeriö Facebookissa ja Twitterissä

  www.facebook.com/lvmfi

  www.twitter.com/lvmfi

  ---------------------------------------------------------

 6. http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2015/01/turvallisuus.html?lang=fi

  Oppilaitosten turvallisuuden parantamisesta suosituksia

  tiedote 22-01-2015

  Opetus‐ ja kulttuuriministeriön koulurakennusten turvallisuutta pohtinut työryhmä luovutti esityksensä 22.1. opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurulle. Työryhmä käsitteli raportissa oppilaitosrakennusten turvallisuutta, esteettömyyttä, suojautumista, poistumisturvallisuutta sekä muita turvallisuuden parantamistarpeita.

  Työryhmä jatkoi sisäasiainministeriön Jokelan ja Kauhajoen kouluampumistapausten johdosta asetetun oppilaitosten turvallisuustyöryhmän raportissa (Oppilaitosten turvallisuus, SM 40/2009) esitettyjen koulurakennusten turvallisuutta koskevien suositusten kehittämistä.

  Nyt julkistetun esityksen mukaan turvallisuus tulee asettaa yhdeksi päätavoitteeksi sekä uusia rakennuksia että korjaustöitä suunniteltaessa. Turvallisuutta tulee tarkastella niin arjen toimintojen kannalta kuin häiriötilanteidenkin varalta. Turvallisuuteen vaikutetaan suunnitteluratkaisuilla, materiaaleilla, opasteilla, esteettömyydellä ja monilla muilla tekijöillä.

  Työryhmä suosittelee, että oppilaitoksille laaditaan selkeät ohjeet opasteista, paikannus‐ ja muista merkinnöistä päivittäistä toimintaa ja häiriötilanteita varten. Ohjeissa tulee kiinnittää huomio mm. opetustilojen sisäpuolisiin poistumisopasteisiin sekä heijastaviin opasteisiin lattiassa tai lattianrajassa poistumisreittien havaittavuuden tehostamiseksi. Ohjeen laatisivat SM, YM ja OKM.

  Työryhmä suosittelee muutoksia myös rakentamismääräyksiin. Mm. yli 100 oppilaan oppilaitoksiin ja erityisoppilaitoksiin sekä kaksi‐ tai useampikerroksisiin oppilaitosrakennuksiin tulisi asentaa akkuvarmennettu kuulutusjärjestelmä. Poistumisturvallisuuden parantamiseksi edellytettäisiin palovaroitinjärjestelmää alle 100 oppilaan oppilaitoksiin ja automaattista paloilmoitinjärjestelmää vähintään 100 oppilaan oppilaitoksiin sekä opetustiloihin pakenemiseen soveltuvaa reittiovea eri tilojen välille. Lisäksi ensimmäisen kerroksen tiloissa tulisi olla avattava ikkuna poistumisen varatienä ja tätä ylemmissä kerroksissa pelastamista varten.

  Eri ministeriöiden yhteistyönä tulee laatia valtakunnallinen kokonaisselvitys oppilaitosrakennusten varustamisesta joko osittain tai kokonaan automaattisella sammutusjärjestelmällä ja sen kustannuksista ja taloudellisuudesta.

  Työryhmä ehdottaa myös, että koulupihojen suunnittelua varten laadittaisiin ohjeet. Niissä kiinnitettäisiin huomiota mm. pihojen toiminnallisuuteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen, valvottavuuteen, virikkeellisyyteen, viihtyisyyteen ja huollettavuuteen.

  Lisätietoja: rakennusneuvos Ritva Kivi (OKM), puh. 02953 30155