Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1 Tutkimus- ja oppimispalvelut (Aallon tukimuodot opiskelijalle sekä ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat tukimuodot)

Moderaattori: Saara Maalismaa


Tämän työryhmän (WG 1) päivittämä teksti siirretty tps-luonnokseen 31.1.2019, Saavutettava_Aalto_2019–2021 – Accessible Aalto 2019–2021 (draft!)

1.1 Aallon tukimuodot opiskelijalle

Perus- ja jatko-opiskelijan HOPS-tuki toteutetaan kolmessa muodossa:

Porrastetun toimintatavan tarkoituksena on varmistaa kaikkien opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus ryhmissä ja opinnoissa. Korkeakoulut tarjoavat opiskelutaitojen ohjausta joustavassa muodossa kaikille halukkaille uusille opiskelijoille. Tarkempi kuvaus: Liite saavutettavan oppimisen toimeenpanosuunnitelmaan 20

1.1 Aallon tukimuodot opiskelijalle


Oppimispalvelujen tuki kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille:


 • Jokainen opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Suunnitelmaa voi päivittää ja hyväksyttää niin usein kuin on tarpeen. Tämä tuki on kaikille opiskelijoille sama.
 • Jokaiselle opiskelijalle nimetään akateeminen ohjaaja (professori, lehtori, yliopisto-opettaja tai muu akateeminen henkilö), jonka kanssa opiskelija voi keskustella säännöllisesti opinnoistaan.
 • Opiskelijoilla on mahdollisuus henkilökohtaiset ohjaustapaamiset suunnittelijan tai koordinaattorin kanssa opiskelijan tarpeen mukaan esimerkiksi vaihto-opintojen suunnitteluun, opintojen hyväksi lukuihin tai muihin opiskelijaa askarruttaviin asioihin liittyen.
 • Starting Point of Wellbeing –pilotti 2018-2019: tarjotaan matalankynnyksen neuvontaa ilman ajanvarausta (YTHS, yliopistopapit, opintopsykologit, opinto-ohjaajat, AYY, Yliopistoliikunta)


Oppimispalveluiden tarjoama erityinen tuki:


 • Mahdollisuus säännöllisiin henkilökohtaisiin ohjaustapaamisiin koordinaattorin tai suunnittelijan kanssa, jos esimerkiksi opintoja suoritetaan mallilukujärjestystä hitaammin.
 • Suositukset henkilökohtaisia opintojärjestelyjä varten asiantuntijoiden lausunnon pohjalta.
 • Tuki opettajille opintojärjestelyiden toteuttamista varten.
 • Opintopsykologien/Uraohjauspsykologin tarjoamat palvelut

Aalto-yliopistossa on määritelty erityisten opiskelujärjestelyihin yhteinen prosessi, lausuntopohja sekä tenttiajan pidentämisen käytännöt (+1 h)

Opiskelijavalinnassa ja valintakokeissa otetaan huomioon erityistarpeet järjestelyissä.


Toimenpiteet:
 • Tehostetun tuen hakemista osana HOPS-prosessia yhtenäistetään eri korkeakoulujen välillä sisäisen liikkuvuuden parantamiseksi ja sen avulla tuetaan opiskelijoiden joustavaa oppimista [Liite saavutettavan oppimisen toimeenpanosuunnitelmaan 2014–2016 (tukimuodot)]. 
 • HOPS-prosessia pyritään yhdenmukaistamaan ja kehittämään siten, että se tukisi opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla. tarkennukset ja parannukset suunnitellaan yhteistyössä korkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa, a) kartoittamalla ensi parhaita käytäntöjä ja b) sen jälkeen soveltamalla niitä korkeakoulujen tarpeisiin. 
 • Aalto-yliopiston korkeakoulujen oppimispalvelut työstävät tarvittaessa opintopsykologien sekä hyvinvoinnin ja saavutettavuuden asiantuntijoiden kanssa yhdenvertaisuutta tukevia prosesseja saavutettavuuden integroimiseksi HOPS-käytäntöihin.
 • Korkeakouluissa nimetään jokaiselle uudelle opiskelijalle ohjaava opettaja, joka perehtyy opiskelijan tilanteeseen ja erilaisiin oppimistapoihin sekä Aalto-yliopiston sulautettujen oppimisympäristöjen tarjoamiin mahdollisuuksiin tukea oppimista. Menettelytavan tarkempi kuvaus on AccA-wikin sivuilla "opettajille ja henkilökunnalle", "HOPS-tarkistuslista" sekä "HOKS-prosessi".  LES ylläpitää tietopankkia erilaisista opintojenjärjestelyitä tarvitsevien tarpeista. Materiaalin on tarkoitus tukea opiskelijoita, ohjaajia sekä LES:n omaa henkilökuntaa kohtamaan ja tukemaan erityisjärjestelyitä tarvitsevia opiselijoita.
 • Pedagogiset asiantuntijat perehdytetään erityisiin opintojärejstelyiden prosessiin ja tukimateriaaliin, jolloin he voivat jalkauttaa tietoa opettajien pedagogiseen koulutukseen tietoisuuden ja osaamisen kartuttamiseksi.
 • Korkeakoulut vastaavat yhdessä AFYE-ryhmän kanssa saavutettavuusasioiden sisällyttämisestä opiskelijoiden opintojen aloitukseen ja tutorointiin. 
 • Henkilökohtaisten erityisjärjestelyjen yhtenäistä prosessia kehitetään edelleen siten, että se mahdollistaa mahdollisimman sujuvan opiskelun kaikissa Aallon korkeakouluissa
 • LES tarjoaa tarvittaessa opettajille ja ohjaajille opiskelijoiden ohjauksen koulutusta vuosina 2019–2021.

1.2 Ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat tukimuodot

Opiskelijoiden saama yliopiston ulkopuolisen toimijan tarjoama tuki voi olla esimerkiksi

Ks. Liite Saavutettavan oppimisen tukimuodot 2014–2016 

Toimenpiteet:
 • Varmistetaan tulkkien ja avustajien mahdollisuus sujuvaan työskentelyyn opetus- ja tutkimustiloissa.
 • Toteutetaan erityiskoulutusta esim palvelukoirien käyttöön liittyen tarvittaessa.


 • No labels