Skip to end of metadata
Go to start of metadata

How to Write an Accessibility Statement for Aalto University

Here’s an overview of what the accessibility statement should contain, at a minimum, as defined by the EU Commission:

 1. Title: Accessibility Statement
  A short statement outlining your organization’s commitment to making its website and mobile applications accessible in accordance with your country’s national legislation that transposed the EU Directive 2016/2102 into law
 2. An overview of the compliance status outlining those websites and apps which are:
  • fully compliant
  • partially complaint
  • not compliant
 3. An overview of non-accessible content based on the following reasons:
  • non-compliance with the national legislation
  • disproportionate burden
  • the content is not within the scope of the applicable legislation
 4. A statement outlining the date and preparation method of accessibility
 5. A link to, and a description of, the feedback mechanism that will be used as well as the contact information for accessibility and for processing requests sent through the feedback mechanism
 6. A description of the enforcement procedure to be used in case of unsatisfactory responses to any notification or request sent in accordance with article 7(1)(b) of The Directive

The full text description for the requirements can be found in all the official EU languages on the EUR-Lex European Union Law website.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tervetuloa laatimaan saavutettavuusselostetta. Digipalvelulaki linjaa saavutettavuusvaatimukset, jotka digipalveluiden tulee täyttää. Organisaatioiden tulee laatia verkkosivustoistaan saavutettavuusselosteet. Selosteen tulee noudattaa EU:n laatimaa mallia. Seloste on laitettava verkkosivuille.

Tämän työkalun tarkoitus on auttaa saavutettavuusselosteen täyttämisessä. Vastuu selosteen sisällöstä ja sen aktiivisesta päivittämisestä on organisaatiolla.

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/saavutettavuusseloste/


Accessibility statement generators:

http://www.w3.org/WAI/planning/statements/generator/#create

https://siteimprove.com/fi-fi/accessibility/accessibility-statement-generator/


SAAVUTETTAVUUSSELOSTEEN MALLI

Alkuperäinen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D1523&from=FI#d1e134-103-1

Ohjeet

Julkisen sektorin elimen olisi poistettava kursivoitu teksti ja/tai muutettava sitä soveltuvin osin.

Kaikki alaviitteet olisi poistettava ennen saavutettavuusselosteen julkaisemista.

Saavutettavuusselosteen tulisi olla helposti käyttäjän löydettävissä. Linkki saavutettavuusselosteeseen pitäisi sijoittaa näkyvästi verkkosivuston etusivulle tai sen tulisi olla käytettävissä sivuston jokaiselta sivulta esimerkiksi staattisessa ylä- tai alatunnisteessa. Saatavuusselostetta varten voidaan käyttää vakio-URL-osoitetta. Mobiilisovellusten osalta seloste olisi asetettava saataville siten kuin direktiivin (EU) 2016/2102 7 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa esitetään. Selosteet voivat olla saatavilla myös itse mobiilisovelluksesta.

1 JAKSO

PAKOLLISTA SISÄLTÖÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

[Julkisen sektorin elimen nimi] pyrkii takaamaan [verkkosivusto(t)] [ja] [mobiilisovellukset] saavutettavuuden [Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 (1) täytäntöönpanemiseksi annettu kansallinen lainsäädäntö] mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee [lisää selosteen soveltamisala, esim. verkkosivusto(t)/mobiilisovellukset i , joihin selostetta sovelletaan].

Vaatimustenmukaisuustilanne ii

a) iii

[Tämä] [Nämä] [verkkosivusto(t)] [mobiilisovellukset] [täyttää] [täyttävät] [xxx iv] vaatimukset kaikilta osin.

b) v

[Tämä] [Nämä] [verkkosivusto(t)] [mobiilisovellukset] [täyttää] [täyttävät] [xxx vi] vaatimukset osittainvii. Vaatimusten [noudattamatta jättämiset)] [ja/tai] vaatimuksiin sovellettavat [poikkeukset] mainitaan jäljempänä.

c) viii

[Tämä] [Nämä] [verkkosivusto(t)] [mobiilisovellukset] [ei täytä] [eivät täytä] [xxx ix] vaatimuksia. Vaatimusten [noudattamatta jättämiset] [ja/tai] vaatimuksiin sovellettavat [poikkeukset] mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö x

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

a)

[kansallisen lainsäädännön] noudattamatta jättäminen

[Noudattamatta jättämiset verkkosivustojen/mobiilisovellusten osalta ja/tai lohkot/sisältö/toiminnot, jotka eivät ole vielä vaatimusten mukaisia xi].

b)

kohtuuton rasite

[Lohkot/sisältö/toiminnot, jotka eivät ole saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi]

c)

sovellettava lainsäädäntö ei kata kyseistä sisältöä

[Lohkot/sisältö/toiminnot, jotka eivät ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö ei kata niitä].

[Ilmoita mahdollisista vaihtoehdoista, joiden osalta saavutettavuusvaatimukset täyttyvät].

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu [päivämäärä xii].

[Ilmoita noudatettu laadintatapa (ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/1523 (2) 3 artiklan 1 kohta].

[Selostetta tarkistettiin viimeksi [lisää tuoreimman tarkistuksen päivämäärä xiii ]

Palaute ja yhteystiedot

[Kuvaa palautemekanismi, jonka avulla julkisen sektorin elimelle voidaan ilmoittaa siitä, etteivät saavutettavuusvaatimukset täyty, ja pyytää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä tietoja ja sisältöä. Lisää linkki tähän mekanismiin].

[Ilmoita yhteystiedot yhteisöistä/yksiköistä/henkilöistä (soveltuvin osin), jotka vastaavat saavutettavuudesta ja palautemekanismin kautta lähetettyjen pyyntöjen käsittelystä].

Täytäntöönpanomenettely

[Kuvaa täytäntöönpanomenettely, johon turvaudutaan, jos direktiivin 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti lähetettyyn ilmoitukseen tai pyyntöön saadaan epätyydyttävä vastaus. Lisää linkki tähän menettelyyn].

[Lisää täytäntöönpanoelimen yhteystiedot].

2 JAKSO

VAPAAEHTOINEN SISÄLTÖ

Saavutettavuusselosteeseen voidaan tarvittaessa lisätä seuraava vapaaehtoinen sisältö:

1)

selvitys julkisen sektorin elimen sitoutumisesta digitaaliseen saatavuuteen, esimerkiksi

sen aikomus saavuttaa digitaalisessa saatavuudessa parempi taso kuin laissa edellytetään;

korjaavat toimenpiteet, joihin ryhdytään verkkosivustojen ja mobiilisovellusten ei-saavutettavan sisällön suhteen, ja näiden toimenpiteiden toteutusaikataulu;

2)

saavutettavuusselosteen virallinen hyväksyminen (hallinnollisella tai poliittisella tasolla);

3)

verkkosivuston ja/tai mobiilisovelluksen julkaisupäivä;

4)

verkkosivuston ja/tai mobiilisovelluksen tuoreimman päivityksen päivämäärä, kun sen sisältöön on tehty merkittäviä muutoksia;

5)

linkki arviointiraporttiin, jos se on saatavilla, ja erityisesti jos verkkosivuston tai mobiilisovelluksen vaatimustenmukaisuustilanne on ”täyttää vaatimukset kaikilta osin”;

6)

vammaisille tarkoitettu puhelintuki ja avustavan teknologian käyttäjien tuki;

7)

muu tarpeelliseksi katsottu sisältö.

i

Mobiilisovellusten osalta ilmoitetaan myös versiotiedot ja päivämäärä.

ii

Valitse yksi alla olevista vaihtoehdoista a), b), c) ja poista muut.

iii

Valitse a) vain, jos kaikki standardin tai teknisen eritelmän vaatimukset täyttyvät ilman poikkeuksia.

iv

Lisää viittaus standardeihin ja/tai teknisiin eritelmiin tai viittaus direktiivin kansallisiin täytäntöönpanosäännöksiin.

v

Valitse b), jos standardin tai teknisen eritelmän vaatimukset täyttyvät suurimmaksi osaksi mutta tietyin poikkeuksin.

vi

Lisää viittaus standardeihin ja/tai teknisiin eritelmiin tai viittaus direktiivin kansallisiin täytäntöönpanosäännöksiin.

vii

Tämä tarkoittaa, etteivät vaatimukset täyty vielä kokonaan ja että tarvitaan lisätoimenpiteitä, jotta voitaisiin noudattaa kaikkia vaatimuksia.

viii

Valitse c), jos useimmat standardin tai teknisen eritelmän vaatimukset eivät täyty.

ix

Lisää viittaus standardeihin ja/tai teknisiin eritelmiin tai viittaus direktiivin kansallisiin täytäntöönpanosäännöksiin.

x

Voidaan poistaa, jos tarpeeton.

xi

Kuvaa mahdollisuuksien mukaan teknistä erikoissanastoa välttäen, millä tavoin sisältö ei ole saatavilla, ja lisää viittaukset sovellettaviin standardien ja/tai teknisten eritelmien vaatimuksiin, jotka eivät täyty. Esimerkki:

”Asiakirjojen jakamiseen käytettävän sovelluksen sisäänkirjautumissivu ei ole täysin käyttökelpoinen näppäimistöllä (vaatimuksen nro XXX (soveltuvin osin))”

xii

Lisää päivämäärä, jona saavutettavuusseloste on laadittu tai jona sitä on myöhemmin päivitetty verkkosivustojen/mobiilisovellusten arvioinnin jälkeen. On suositeltavaa, että verkkosivustoon/sovellukseen tehtyjen merkittävien muutosten jälkeen tehdään arviointi ja selosteen päivitys.

xiii

On suositeltavaa, että saavutettavuusselosteen väitteiden paikkansapitävyys tarkistetaan säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa. Jos tällainen tarkastelu on suoritettu ilman täydellistä arviointia verkkosivustosta/mobiilisovelluksesta, ilmoita viimeisimmän tällaisen tarkastelun päivämäärä riippumatta siitä, onko tarkastelu johtanut muutoksiin saavutettavuusselosteessa.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1523, annettu 11 päivänä lokakuuta 2018, saavutettavuusselosteen mallista julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti (EUVL L 256, 12.10.2018, s. 103).


 • No labels

30 Comments

 1. Commission Implementing Decision (EU) 2018/1523 of 11 October 2018 establishing a model accessibility statement in accordance with Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies (Text with EEA relevance.)

  https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1523/oj

 2. Saavutettavuusselosteen malli (suomeksi, mutta kaikilla eurooppalaisilla kielillä):

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D1523&from=FI#d1e134-103-1


 3. Here is the list of WordPress sites that are hosted by Seravo. Sites are under Aalto University or Aalto korkeakoulusäätiö.  4. The model of the accessibility statement by the EU commission is very difficult and hard-to-read. Not very accessible, that is.


  I suggest using a tool for creating the statement (Saavutettavuusseloste). Etelä-Suomen aluehallintovirasto has said that they will publish a tool. Unfortunately, as far as I know, that is not yet published. However, there are other tools available and this one by Siteimprove seems quite good. The statement is much simpler to create with a tool like this, than by following the model by the EU commission.

   https://siteimprove.com/fi-fi/accessibility/accessibility-statement-generator/

  For demo only purposes I created an accessibility statement with that tool. Unfortunately I don't have rights to upload files here, so I'll send a PDF of the generated version to Antti Raike .

  1. Arto Paavola Havainto: Aalto-yliopiston MS edge ei avaa sisältöä. FF toimii. Mistähän moinen voisi johtua? MS edge on työasemiemme oletusselain, joten mitä kautta saisimme korjattua asian?

   1. Kannattaa siinä tapauksessa käyttää Siteimproven saavutettavuusselosteen generaattoria Firefoxilla. Jos siis sitä päädytte hyödyntämään selosteen luonnissa.

 5. Luin läpi Annika Artimolta saamani draftin selosteesta, ja vastailin kommenttini Annikalle sähköpostitse. Laitan ne nyt kuitenkin myös tänne.

  Nämä eivät ole muodossa, joka on valmista julkaistavaksi.

  Alla olevien lisäksi itse sisällössä on luonnollisesti tekemistä, kuten millä tahansa sivustolla. Kaikkein ongelmallisimpia sisältöjä ovat sellaiset, joissa on käytettyä html-taulukoita muuhun kuin tabulaarisen datan esittämiseen. Lisäksi sivustolla on lukuisia sivuja, joissa on tyhjiä otsikoita ja muitakin tyhjiä elementtejä. Tällaiset ovat todennäköisesti peruja siitä, että sisältöä kirjoittanut editori on katsonut tarpeelliseksi lisätä ylimääräistä white spacea sisältöön painamalle ENTER-painiketta sisältöeditorissa, mikä on sitten luonut esimerkiksi tyhjän <h2>-otsikon sisältöosaan. Siteimprove-työkalulla on tällaisia paikkoja mahdollista löytää hyvinkin helposti.

  Mutta tässä Annikalle lähettämäni kommentit. Sulkeissa kunkin otsikon perässä on WCAG-kriteeri, johon kohdalla viittaan.

  Kuvien alt-tekstit (1.1.1):

  • Lokalisaation puute ison ongelma, mikä pitäisi korjata (https://siiliaalto.atlassian.net/browse/ADRUP-1751). Tämä tuottaakin sitten aivan valtavan työn editoreille, koska kaikkien kuvien alt-tekstit tulee kääntää kahdelle uudelle kielelle (yleisimmin kaiketi suomeksi ja ruotsiksi).
  • Yli 200 sivulla on kuvia, joilla on alt-tekstinä kuvan tiedostonimi
  • Muutenkin kuvien alt-teksteissä on paljon parantamisen varaa, että kuvaisivat itse kuvaa eivätkä esim. kerro pelkästään, kuka kuvan on ottanut, niin kuin tällä hetkellä monella sivulla on tehty.

  Videoiden tekstitykset (1.2):

  • Nämä onkin jo mainittu, ja tavat, joilla teksitykset jatkossa tehdään varmaankin ovat teillä selvityksessä.

  Syötekenttien tarkoitus (1.3.5):

  Keskeytä, pysäytä, piilota (2.2.2):

  Osien kieli (3.1.2):

  • Sivuilla on tekstiä eri kielellä kuin mitä kyseisen sivun sisältö on merkitty olevan. Esim. venäjän- ja kiinankielistä tekstiä englanninkielisellä sivulla: https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto. Sisällöntuottajan ei ole mahdollista merkitä tekstiä tietynkieliseksi. Tämä on ongelma, joka tulisi ratkaista.
 6. LukSitko 1/19. Timo Övermark: Verkkopalvelun saavutettavuudessa on kyse hyvästä suunnittelusta

  https://www.eoliitto.fi/wp-content/uploads/2019/06/luksitko-2019-1-s17-saavutettavuus.pdf 7. http://yliopistokirjastot.fi/eun-saavutettavuusdirektiivi/

  "Useimmissa korkeakouluissa kirjastot vastaavat pro gradu -tutkielmien julkistamisesta. Jotta saavutettavuusvaatimukset täyttyvät, nämä PDF-tiedostot on luotava niin, että ne ovat luettavissa erilaisten työkalujen avulla. Celia – kansallinen saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus – on luonut oman verkkosivuston saavutettavuudesta. Sinne on kerätty ohjeita siitä, miten PDF- ja muut tiedostot tehdään saavutettaviksi eri toimisto-ohjelmilla https://www.saavutettavasti.fi/saavutettavat-tiedostot/. Suositeltu PDF-formaatti, PDF/UA, on yhteensopiva arkistokelpoisen PDF/A-formaatin kanssa."

  1. PDF/UA in a Nutshell

   https://www.pdfa.org/resource/pdfua-in-a-nutshell/

   ISO standard 14289-1, known as PDF/UA, was first published in the summer of 2012. It is the first complete definition of a set of requirements for universally accessible PDF documents. Rather than applying to the PDF file format alone, these clear specifications also define compliant assistive technology and PDF reading software.

   Download the article: https://www.pdfa.org/wp-content/uploads/2013/08/PDFUA-in-a-Nutshell-PDFUA.pdf

   https://www.pdfa.org/


  2. 1) Creating Accessible Documents in Microsoft Word

   https://www.washington.edu/accessibility/documents/word/

   2) Creating Accessible PDFs from Microsoft Word

   https://www.washington.edu/accessibility/documents/pdf-word/

  3. WebAIM:

   PDF Accessibility
   Converting Documents to PDFs

   https://webaim.org/techniques/acrobat/converting