Child pages
 • Muistio: Opintojen saavutettavuus, HOPS ja opetuki - kokous 17112011
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä on viimeisin versio (9.12.2011): Tiedoksi osallistuneille ja Annelille (Lappalainen).

Opintojen saavutettavuus, HOPS ja opetuki

Aika: 17.11.2011 klo 14-16 
Paikka: Kokoushuone Villa Vekara, Lämpömiehenkuja 2, 4. krs., Otaniemen kampus
Kokouksen tarkoituksena oli aloittaa yhteisöverkoston toiminta HOPSin kehittämiseksi. Tämä liittyy seuraaviin prosesseihin:

 • kandiuudistus
 • saavutettava Aalto (Accessible Aalto, AccA)
 • yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
 • hyvinvointi

Läsnä:

 • Antti Raike, OOPA
 • Anneli Lappalainen, OOPA
 • Helena Härkönen, TAIK-OOP
 • Johanna Söderholm, OOPA
 • Aila Saloranta, OOPA
 • Jaana Pulkkinen, ECON-OOP
 • Iiris Kauppila, TAIK-OOP
 • Arja Salmenhaara, CHEM-OOP
 • Päivi Kauppinen, ENG-OOP
 • Minna Nevala, Tutkimuksen- ja opetuksen strateginen tuki, opintopsykologi
 • Rita Jailo, AYY, sosiaalipoliittinen asiantuntija

vimme läpi seuraavia teemoja, joista 1-9 pohjustivat varsinaista asiaa eli kohtaa 10 (viimeinen). Keskustelussa yhdistettiin lopulta 8-10 samaksi teemaksi. Tämä on viimeisin versio (9.12.2011): Tiedoksi osallistuineille ja Annelille.

Kokouksessa keskustellut teemat:

1) HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on opiskelijan työväline opintojensa suunnitteluun. Tutustukaa aiemmin lähettämääni Sara Rönkkösen HOPS-selvitykseen ja sen tiivistelmään.

 • ECON: kaikki opiskelijat laativat HOPSin Oodiin jonka jälkeen se on virallinen ja opiskelijat seuraavat sitä opinnoissaan. HOPS hyväksytään ns. kurssitasolla. HOPS on pakollinen suoritus sekä kandi- että maisteritasolla.

2) HOPSin merkitys korostuu esimerkiksi suunniteltaessa opiskelijavaihtoa tai opiskelua toisessa yliopistossa. Tämän vaikutukset Aallon HOPS-työhön?

 • Ulkomailla suoritettavia opintoja on vaikea suunnitella HOPSiin etukäteen kun vastaanottavan yliopiston opetustarjonnasta ei ole tarkkaa tietoa. HOPSiin lisätään/täsmennetään ulkomailla suoritettavat opinnot vasta opiskelijan palattua kotiyliopistoon,
 • Ennen vaihtoon lähtöä jokainen opiskelija täyttää ns. "Study agreement"-lomakkeen, joka toimii opintosuunnitelmana ulkomailla suoritettavien opintojen osalta.
 • ECONissa ei myönnetä joustavaa opinto-oikeutta, mikäli  opinnto eivät löydy HOPSista.
 • ylläoleva: sama periaate koskee koko Aaltoa ts. perusohje
 • KV opintojen kohdalla on sellainen vaikeus että koska ei tiedetä opinnoista ennakkoon niin opiskelijat suorittavat opintoja jotka mahdollisesti ei tule hyväksytyiksi tutkintoon
 • ECON: Vaihdoon lähdön edellytyksenä, että vaihto-opinnot ovat HOPSissa sivuopintokokonaisuutena

3) Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka pohjautuu tutkintovaatimuksiin sekä opetusohjelmaan. Onko jotain unohtunut? Riittävätkö resurssit? Tarvitaanko koulutusta ja mikä yksikkö sen järjestää?

 • ECON: HOPS tarkistaa opintokoordinaattori laitoksilla.
 • ENG ja CHEM: HOPS laaditaan moduulitasolla ja sen hyväksyy/vahvistaa koulutusohjelmien opintojen suunnittelijat. Opintoneuvoja ja joissakin tilanteissa opintojen suunnittelija tarkistaa myös HOPSin kurssitasolla, mutta siihen ei pääsääntöisesti ole riittäviä resursseja.HOPSiin vaaditaan kurssitason suunnitelma mikäli opiskelija haluaa poiketa tutkintorakenteesta/-vaatimuksista.
 • Ei ole riittävästi resursseja järjestelmälliseen HOPS työskentelyyn -TaiK
 • ECON: Tärkeää HOPS-tutkintorakennepohjien päivittäminen vuosittain tutkintorakenteiden mukaiseksi - helpottaa HOPSin tarkastamista.

4) HOPS tehdään ja hyväksytään opiskelijan ja koulutusohjelmajohtajan yhteistyönä. Millaista yhteistyötä koulutusohjelmajohtajat tekevät ja miten heihin saa yhteyden tehokkaimmin?

 • Tällä hetkellä koulutusohjelman johtaja ovat heikosti mukana HOPS-prosessissa.
 • Koulutusohjelman johtajien roolia ja statusta ollaan muuttamassa lukuvuoden 2012-2013 alusta: koulutusohjelman johtajalle annetaan enemmän resursseja ja valtuuksia toimia koulutusohjelman todellisena johtajana (opetussuunnitelman, opetusjärjestelyt ym.). Kaikille koulutuohjelman johtajille tarjotaan koulutuksen johtamisen koulutus.
 • jos HOPS asiasta järjestetään seminaari ja kutsutaan koulutusohjelma johtajat, niin varmasti he saapuvat paikalle -TaiK
 • ECON: Koulutusohjelmajohtajia kauppakorkeassa yhteensä 19.Weboodi-HOPSien tarkastuttaminen koulutusohjelmajohtajilla vaatisi ohjelmajohtajien opastusta ja motivointia Weboodin käyttöön.

5) HOPS sisältää koulutusohjelma-kohtaisen tutkintorakenteen mukaiset yksittäiset opintojaksot, jotka opiskelijan tulee suorittaa ja joihin hänellä on opinto-oikeus. Millä aikataululla HOPS saadaan toimimaan kandiuudistuksen sisällä?

 • Opetusjärjestelyt ratkaisevassa asemassa tavoitteellisia opiskeluaikoja ajatellen (tällä hetkellä tekniikan alalla ongelmia aiheuttaa mm. päällekkäisyydet lukujärjestyksissä).
 • Lukujärjestystyön tulisi olla ensisijassa opiskelijalähtöinen.
 • Kolmitasoisen tavoiteaja asettaminen: Lukuvuoden alkaessa 2013, 2014 tai viimeistään 2015 HOPSin tulisi olla viimeistään tässä vaiheessa aidosti opintoja tukeva realistinen työkalu.

6) HOPS tarkistetaan vuosittain. Miten? Keiden olisi hyvä olla prosessissa mukana?

 • ECON: HOPS hyväksytään kerran kanditason (toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella) ja kerran maisteritason (heti maisteritason opintojen alkaessa) opintojen osalta. Vain jos HOPSiin tulee muutoksia, tulisi myös hyväksyttää se uudelleen. Tai jos HOPSin hyväksymisaika kuluu umpeen. Kandi- ja maisteritasolla HOPS sisältyy tutkintoon pakolliseen opintosuoritukseen. 
 • Tekniikan alan korkeakouluissa HOPS tulisi olla hyväksytty viimeistään kandidaattiseminaariin ilmoittautuessa.
 • kts Sara Rönkkösen raportti -TaiK

 
7) HOPSissa tulee huomioida kaikki opiskelu, kuten sivuaineopinnot, Aalto-liikkuvuusopinnot, JOO-opinnot, vaihto-opiskelu kotimaassa tai ulkomailla, työharjoittelu ja projekteissa suoritettava opiskelu. Kuka koordinoi? Mistä tiedot löytyvät?

 • Opintojen aikana tulisi myös omaksua työelämätaidot: tiimityöskentely, johtamistaidot, suullinen ilmaisu ym. -> miten nämä taidot tehdään näkyviksi?
 • Jos HOPSia tarkistetaan kerran vuodessa tulisi HOPSin moduuli- ja kurssisisältöjen lisäksi pohtia sitä, mitä opiskelija osaa/on oppinut ja tuoda nämä taidot esiin HOPSiin.
 • jos tulee usi työkalu kaiken "learnin outcomesin" kuvaamiseen, niin sitten voi laajentaa myös koskemaan muuta osaamista AHOT  on jo käytössä

 
8) Osastot [po. laitokset!] antavat yksityiskohtaisemmat ohjeet opintosuunnitelman laatimisesta. Toiminnan tasot ohjeistetaan; Aalto-koulut-laitokset

 • OOPA?
 • koulujen OOP?
 • Strategia - saavutettavuusstrategia - koulutusohjelmat?
 • ECON: Yksityiskohtaiset ohjeet hopsin laatimiseen koulutasolla. Laitoksien opintokoordinaattorit avustavat hopsien tekemisessä.

9) Sähköinen HOPS ja WebOodi.

 • Antin visio: kaikki näkyisi  "ostoskorissa" (esim. opetuksen järjestäjä näkee minkälaisia oppijoita  kurssiin/opetukseen osallistuu, esim. mikäli kurssiin osallistuu astmaatikko ja opaskoiraa tarvitseva henkilö jne.)
 • kaikkea ei voi laittaa salassapitosyiden vuoksi HOPS:iin -tai sitten se tieto suljetaan "joiltakin" -terveydentilaa koskevat asiat 

10) HOPS - tehostettu HOPS - HOKS. Miten toteutetaan sujuva yhteistyö Aallon sisällä?

 • tehostettu HOPS = HOPS, jossa huomioidaan kaikki erityistarpeet
 • HOKS = henkilökohtainen opetusta koskeva suunnitelma
 • Mitä paremmin Aalto toteuttaa HOPSin, sitä vähemmän tarvitaan tehtostettua HOPSia tai HOKSia.
 • Miten ja missä vaiheessa "rekisteröidään" opiskelijan mahdolliset erityistarpeet sujuvan opiskelun osalta HOPSiin? Minne? Kuka on rekisterin ylläpitäjä?
 • Korkeakoulujen OOP voisi omalta osalta huolehtia siitä, että tehostettu HOPS laaditaan, Tutkimuksen- ja opetuksen tuki (TOST) voisi Pajan kautta tarjota opettajakunnalle työkalut opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen niin, että mahdolliset erityistarpeet osataan huomioida.
 • jotta voimme nyt alussa turvata tasa-puolisen ja yhdenvertaisen kohtelun -on hyvä että opiskelija hakee oikeutta erityisjärjestelyjä varten OOP:n esteettömyysyhteyshenkilöiltä, jotka ilmoittavat koul.ohjelma johtajille ja laitos johtajille toimenpiteistä
 • kotisivujen tulee olla päivitetyinä tästä menettelystä

Taustaksi HOPS-raportti AccA-wikissä PDF-liitteenä.
Lue erityisesti luku 6, Yhteenveto ja pohdinta

SEURAAVA KOKOUS: ilmoitetaan tuonnempana osallistuneille ja opi-päälliköille!