Child pages
  • Liite 2. Aalto-yliopiston saavutettavan oppimisen terminologia
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Keskeiset käsitteet

Terminologian selkeyttämiseksi Aallossa käytetään termejä 'saavutettavuus' ja 'esteettömyys' noudatellen seuraavaa jaottelua:

  • Saavutettavuus (accessibility) kattaa käsitteenä laajemman alan kuin esteettömyys ja kuvaa sitä, kuinka helposti informaation, järjestelmän, laitteen, ohjelman tai palvelun voi saada käyttöönsä. Valtion taidemuseo jaottelee saavutettavuuden seuraaviin osa-alueisiin, joiden avulla esimerkiksi museotyötä (mutta myös opetusta) voi kehittää: asenteellinen saavutettavuus, fyysinen saavutettavuus, saavutettavuus eri aistien avulla, tiedollinen saavutettavuus, tiedotuksen saavutettavuus, kulttuurinen saavutettavuus, taloudellinen saavutettavuus ja päätöksenteon saavutettavuus. Saavutettavuus on kokonaisvaltainen ajattelutapa tilanteissa, joissa esteellisyys ei ole varsinainen lähtökohta, ts. ei ole mitään rationaalista syytä tehdä esteellistä, koska saavutettava on aivan yhtä helppo. Periaatteessa Aalto-yliopistolle esteetön ratkaisu on aivan yhtä työläs, kallis tai vaikea kuin esteellinen. Esimerkiksi nykyaikainen digitaalinen oppimis- ja tutkimusympäristö on aivan yhtä helppo toteuttaa esteellisenä tai saavutettavana, joten loogisesti voisimme pitää saavutettavaa toteutusta lähtöoletuksena kaikissa Aalto-yliopiston IT-palveluissa. Saavutettavuuden toimeenpanossa on siten tarpeen reflektoida luutuneita ajatusmalleja: Digitaalinen palvelu ei ole rakennus, palveluun ei sinänsä tarvitse tehdä "raskaita ovia, tarpeettomia rappusia, ahtaita käymälöitä, hämäriä käytäviä" tms. Tämä on kaiken standardoinnin kuten W3C:n tai ISO:n toiminnan ydin: Esteet ovat lisäyksiä, joita tehdään joko ymmärtämättömyyden tai piittaamattomuuden vuoksi. Fyysisen ympäristön rakentamisessa on päinvastainen ongelma eli kolmiulotteinen fyysinen tila materiaaleineen ja rajoituksineen. 
  • Esteettömyys (barrier-free, barrier = este, free = -ton, -tön, vrt. fat-free) on alun perin tarkoittanut sen varmistamista, että julkisiin tiloihin ja rakennuksiin on helppo päästä pyörätuolilla. Fyysisen ympäristön esteettömyys on määritelty esimerkiksi Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa F1. Rakentamista ohjaavat säädökset ja määräykset asettavat tarkat vaatimukset julkisten rakennusten ja työympäristöjen ominaisuuksille niiden käytön esteettömyyden, terveellisyyden ja turvallisuuden suhteen. Verkkoviestinnän esteettömyys on määritelty esimerkiksi W3C:n WAI-ohjeissa sekä JHS-järjestelmässä, jonka mukaiset suositukset koskevat valtion- ja kunnallishallinnon tietohallintoa. Sisällöltään JHS voi olla julkishallinnossa käytettäväksi tarkoitettu yhtenäinen menettelytapa, määrittely tai ohje.

Saavutettava Aalto - Accessible Aalto (AccA) yhdistää edelliset kaksi käsitettä. AccA-suunnitelma perustuu Aalto-yliopiston strategiaan sekä tietämykseen yhteisöllisestä oppimisesta. AccA-suunnitelman ja sen pohjalta tehtävien lukuvuosittaisten toimeenpanosuunnitelmien tavoitteena on edistää yliopisto-opiskelun inkluusiota (inclusion, 'sisältyminen, mukaan kuuluminen'), joka perustuu YK:n hyväksymiin ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon, yhtäläisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä lainsäädäntöön. Suomen perustuslain mukaan yhdenvertaisuus (6. §) on kansalaisten perusoikeus ja erilliskohtelu (segregation) ilman hyväksyttävää syytä on syrjintää. Yhdenvertaisuuslaissa (21/2004) kielletään ikään, etniseen ja kansalliseen alkuperään, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen sekä sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä. Suomalainen lainsäädäntö ei vaadi erillään opettamista sukupuolen, alkuperän, vammaisuuden tai muun syyn nojalla.

Inkluusio (inclusion) viittaa ajattelutapaan, jossa korostetaan ns. vammaisten henkilöiden oikeutta kuulua kaikkiin yhteisöihin sen sijaan, että heidät sijoitettaisiin omiin erillisiin palvelujärjestelmiinsä. Käsite esiintyi ensimmäisen kerran Salamancan julistuksessa vuonna 1994. Inkluusion käsite korvasi YK:n aikaisemmissa julistuksissa (esim. Standard Rules, 1993) käytettyjä ilmaisuja "täysi osallistuminen ja tasa-arvo" (full participation and equality) tai "täysi integraatio" (full integration). Integraation käsite oli kytkeytynyt ajatukseen porrasteisesta palvelujärjestelmästä, jossa vammaiset henkilöt pääsivät tavallisten palvelujen piiriin "mahdollisuuksien mukaan". Yhteisöön liittyminen eli integraatio oli riippuvaista henkilön vamman asteesta ja hänen kuntoutumisestaan. Inkluusio puolestaan merkitsi jokaisen henkilön suoraa osallistumista ympäristöön tukitoimien avulla.

OECD alkoi 1990-luvulla käyttää myös inkluusio-termiä muuttuneessa merkityksessä integraatio-termin synonyymina. Aalto-yliopistossa inkluusiolla viitataan UNESCO:n versioon.

Iso-Britanniassa käytetään yleisesti termiä "inclusive design", jonka yhteydessä molempia termejä "barrier-free" ja "accessibility". Tätä kolmijakoa noudattaen 'esteettömyys' tulisi Aalto-yliopistossa kohdentaa tilanteisiin, joissa oletusarvona on jonkin asian esteellisyys (rakennukset ja muu rakennettu fyysinen ympäristö). Rakennettu ympäristö on täynnä sekä harkittuja että harkitsemattomia esteitä, kuten lukitut ovet, hidastetöyssyt, portaat, hämärät käytävät jne.

Affordanssi (affordance). Termin avulla voimme neuvotella asioista, joista ei tarkasti voi tietää, mutta oletamme joidenkin premissien vallitsevan. Voidaan esimerkiksi sanoa, että "lumeen tottuneet voivat tätä käyttää, mutta lumettomista oloista tulevat eivät". Tällöin 'esteellisyys' ja 'esteettömyys' viittaavat siihen, että lähtökohta on (yleensä) esteellinen, koska tarvitaan jokin ratkaisu ko. esteiden poistamiseksi. Tässä mielessä esim. Invalidiliitto käyttää 'esteettömyys'-termiä loogisesti; Invalidiliitto varmistaa, ettei turhia kynnyksiä tai portaita ole ja jos on, niin luiskat löytyvät ja rampit on merkitty jne.

Mahdollistava ympäristö (Enabling environment) tarkoittaa näkökulman vaihtamista ympäristöön, jolloin sen yksilölle aiheuttamat esteet nähdään huonon suunnittelun ja toteutuksen ongelmina eikä ympäristöä käyttävän yksilön ongelmina.