Accessibility is for all at Aalto University

[https://www.aalto.fi/aalto-university/accessible-aalto]

Aalto University strives towards being an accessible, safe and healthy university where research, teaching and services are accessible for all. Recognising and correcting barriers is an on-going process requiring everyone’s input. In accordance with the implementation plan for accessible learning the accessibility work of the university  is handled in a decentralised manner as follows:

 • At university level, we provide the basic services set forth in the university strategy and give advice to six schools, which decide the services of their units independently.
 • In addition, we also safeguard possibilities for creative work and interaction and for the development of university activities.
 • Safe, healthy and accessible operation environments are designed, renovated and constructed on the Otaniemi campus to serve the entire Aalto community.
 • The six schools develop and support the accessible operating culture as defined in the strategy by following up on the progress of its implementation.
 • At the levels of departments, degree programmes and units, equal opportunities to participate in studying, research and teaching are ensured. 

An accessible operating culture is created by adhering to the following principles:

 • Accessibility is developed proactively rather than reactively only after problems have arisen in the process.
 • Each member of the community has the right to report any barriers identified and suggest a change in the operating culture.
 • Equality is promoted continuously in all operations 
 • Open discussion strengthens positive attitudes and enhances expertise, which helps us solve everyday challenges.
 • We follow the principles of sustainable development, meaning that accessibility is in line with research knowledge and with the tacit knowledge of the community and also justifiable in the different assessments of our operations. 

Training, advice and studying on accessible operations all efficiently has been decentralised to different units. Please contact the Learning Services of your school if you would like to receive additional information or to participate in the accessibility work in practice. The LES service desk of each school will guide, instruct and advise in accessibility matters in more detail. 

Further information:

Aalto University Harald Herlin Learning Centre / Library

Inside

Wiki

HSL Public transport in Helsinki, Espoo and Vantaa

HSL Public transport accessibility in Helsinki, Espoo and Vantaa

Service Map

På svenska

Tillgänglighet för alla vid Aalto-universitetet

[https://www.aalto.fi/sv/aalto-university/det-tillgangliga-aalto-universitetet]

Aalto-universitetet har ställt som mål att universitetet ska vara tillgängligt, hälsosamt och tryggt. Forskning, undervisning och tjänster ska vara tillgängliga för alla. Det är en fortlöpande process att upptäcka och avlägsna olika slags hinder. Det är ett arbete som vi alla kan göra tillsammans. Enligt verkställighetsplanen för tillgängligt lärande (pdf) sker verksamheten för att öka tillgängligheten på många olika håll samtidigt: 

 • Universitetet tillhandahåller de grundläggande tjänsterna och rådgivningen för de sex högskolorna, som i sin tur beslutar om tjänsterna inom de egna enheterna. Se strategin för Aalto-universitetet, det finns en länk i slutet av sidan.
 • Universitetet tryggar även förutsättningarna för kreativt arbete och samspel samt förutsättningar för att utveckla universitetets verksamhet.
 • På campus Otnäs planeras, saneras och genomförs tillgängliga, hälsosamma och trygga verksamhetsmiljöer för alla medlemmar i gemenskapen.
 • De sex högskolorna utvecklar och stöder en tillgänglig verksamhetskultur i enlighet med universitetets strategi. Genomförandet följs upp.
 • Vid institutionerna, utbildningsprogrammen och enheterna ska alla ges en möjlighet att på lika villkor delta i studier, forskning och undervisning. 

En tillgänglig verksamhetskultur genomförs enligt följande principer:

 • Tillgängligheten utvecklas med framförhållning.  Det gäller att försöka förutse och inte vänta på att verksamhetsprocessen hakar upp sig på något.
 • Alla aaltoiter har rätt att rapportera om hinder de observerar och föreslå ändringar i verksamhetssätten.
 • Jämställdheten främjas kontinuerligt.  
 • En öppen diskussion stärker positiva attityder och ökar kunskapen som gör det lättare att lösa de utmaningar som vardagen kan ställa.
 • Vi tillämpar principen om en hållbar utveckling. Tillgänglighet harmonierar således med både forskningsresultat och den tysta kunskapen inom samfundet. Det innebär ytterligare argument för vår verksamhet inför de olika utvärderingarna som görs av den. 

Utbildning och rådgivning om och studiet av tillgänglighetsfrågor har spritts ut på olika enheter. Ta kontakt med studerandeservicen vid din högskola, om du vill veta mera eller delta i det praktiska genomförandet! Studerandeservicen vid din högskola ger närmare handledning och råd. 

Tilläggsinformation: 

Into:

Aalto-universitetets Harald Herlin-lärcentret / Bibilioteket


Nedan stående länkar är på engelska:

Inside

Wiki

HRT tillgänglighet av kollektivtrafiken i Helsingfors, Esbo och Vanda

Servicekarta

Suomeksi:

Saavutettavuus on yhteinen asia

Aalto-yliopiston tavoitteena on esteetön, terveellinen ja turvallinen yliopisto, jossa tutkimus, opetus ja palvelut ovat kaikkien saavutettavissa. Erilaisten esteiden havaitseminen ja korjaaminen on jatkuva prosessi, joka on tehtävä yhdessä. Saavutettavan oppimisen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti saavutettavuustoiminta hajautetaan yliopistossamme seuraavasti:
 • yhteisellä yliopiston tasolla toteutetaan strategian mukaiset peruspalvelut ja neuvonta kuudelle korkeakoululle, jotka edelleen päättävät omien yksiköidensä palveluista itsenäisesti
 • yliopiston tasolla varmistetaan myös edellytykset luovalle työskentelylle ja vuorovaikutukselle sekä yliopiston toiminnan kehittämiselle
 • Otaniemen kampukselle suunnitellaan, saneerataan ja toteutetaan esteettömät, terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt kaikille yhteisön jäsenille
 • kuusi korkeakoulua kehittävät ja tukevat strategian mukaista saavutettavaa toimintakulttuuria seuraamalla toimeenpanon etenemistä
 • laitosten, koulutusohjelmien ja yksiköiden tasolla varmistetaan yhdenvertainen ja tasa-arvoinen osallistuminen opiskeluun, tutkimukseen ja opetukseen.

Saavutettava toimintakulttuuri toteutetaan seuraavien periaatteiden avulla:

 • Saavutettavuutta kehitetään ennakoivasti siten, ettei odoteta toimintaprosessin estymistä
 • Jokaisella yhteisön jäsenellä on oikeus raportoida havaitsemistaan esteistä ja ehdottaa muutoksia toimintatapoihin.
 • Yhdenvertaisuutta edistetään jatkuvasti kaikessa toiminnassa
 • Avoin keskustelu vahvistaa myönteisiä asenteita ja lisää osaamista, joka auttaa ratkaisemaan arjen haasteita.
 • Sovellamme kestävän kehityksen periaatteita, jolloin saavutettavuus on sopusoinnussa tutkimustiedon ja yhteisön hiljaisen tiedon kanssa sekä on perusteltavissa erilaisissa toimintaamme koskevissa arvioinneissa.
Saavutettavan toiminnan koulutus, neuvonta ja opiskelu on hajautettu eri yksiköille. Ota yhteyttä oman koulusi oppimispalveluihin, mikäli tarvitset lisätietoja tai haluat osallistua käytännön ratkaisujen toteuttamiseen! Jokaisen koulun LES-palvelupiste opastaa, ohjaa ja neuvoo tarkemmin.

Lisätietoja:

Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskus / Kirjasto

Inside

Wiki

HSL seutuliikenteen esteettömyys

Palvelukartta

Web resources5 Comments

 1. Tästä olisi tarkoitus muokata kaikille avoin Aalto-sivu, josta pääsisi edelleen eri Aalto-sivustoille. 

 2. Hyvä teksti ja kattavasti linkkejä lisätiedon lähteille! En keksi mitään lisättävää (smile)

 3. Tiedottajat! Erinomainen referenssi English-tiedottamiseen:

  The goal of the National Center on Disability and Journalism, NCDJ, is to provide support and guidance for journalists as they cover people with disabilities.
  http://ncdj.org/style-guide/