Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aalto-yliopiston toiminnassa tuetaan hyvinvointia, luovuutta, oppimista, innovaatioita, tutkimusta, tieteitä ja taiteita. Aalto-yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta vahvistetaan panostamalla tutkimukseen ja opetuksen laatuun sekä yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoisuuteen ja saavutettavuuteen. Aalto-yliopiston säätiön hallituksen hyväksymän strategian mukaan palveluyksiköt tukevat Aalto-yliopiston ydintehtäviä seuraavasti:

 1. Tutkimusta ja opetusta kehitetään yhdessä.
 2. Tutkimusympäristön kehittämisen keskeisiä toimenpiteitä ovat mm. kansainvälisen rekrytoinnin tehostaminen ja tutkimusinfrastruktuurin vahvistaminen.
 3. Aalto-yliopisto tukee monialaista tutkimusta rakentamalla mahdollisuuksia omaehtoiseen ja dynaamiseen yhteistyöhön eri alojen osaajien välillä. Yliopiston monialainen osaaminen heijastuu myös koulutustarjontaan ja opiskelijoille taataan monipuoliset mahdollisuudet valita aineyhdistelmänsä.
 4. Aalto-yliopisto tarjoaa tutkimukselle ja opetukselle sekä akateemiselle johtamiselle laadukkaat, esteettömät ja tehokkaat palvelut ja niitä tukevat järjestelmät.

Aalto-yliopiston strategia tukee yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista sekä lisää opiskelijoiden ja henkilökunnan mahdollisuuksia avoimeen vuorovaikutukseen. Aalto-yliopiston tärkein voimavara on diversiteetti (monenlaisuus, moninaisuus) eli erilaisten ihmisten muodostama luova yhteisö. Fyysisen ympäristön esteettömyys ja informaation sekä vuorovaikutuksen saavutettavuus ovat keinoja Aalto-yliopiston toiminnassa tärkeinä pidettyjen arvojen toteuttamiseksi.

Saavutettavuus tarkoittaa opiskelu-, tutkimus-, ja työympäristöjä sekä käytäntöjä, jotka ovat yhdenvertaisesti ja esteettömästi kaikkien yhteisön jäsenten käytettävissä, huolimatta erilaisesta taustasta tai toimintakyvystä. Saavutettavuuteen liittyvät tehtävät voidaan jakaa

 • suunnitteluun,
 • toteuttamiseen,
 • seurantaan,
 • arviointiin,
 • viestintään, 
 • palautteeseen ja 
 • reflektointiin.

Näin toimimalla fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset esteet tunnistetaan ja poistetaan joustavasti sekä ennakoivasti opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistyöllä. Käytännöllinen tavoite on saada jokainen yhteisön jäsen edistämään saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta omissa tehtävissään ja yksiköissään kaikilla toiminnan tasoilla. Tätä tuetaan jatkuvan koulutuksen, kehityskeskusteluiden, tulosneuvotteluiden sekä toiminta- ja taloussuunnittelun kautta.

Tavoitteena on esteetön, terveellinen ja turvallinen Aalto-yliopisto, jossa tutkimus, oppiminen ja opetus ovat saavutettavia ja mahdollisia kaikille yhteisön jäsenille. Teknologian kehittymisen ja kansainvälistymisen vuoksi toimintaa on jatkuvasti arvioitava uudelleen. Luovuuden, oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen on jatkuva prosessi, jossa:

 • toteutetaan edellytykset luovalle työskentelylle ja vuorovaikutukselle sekä yliopiston toiminnan kehittämiselle,
 • toteutetaan esteettömät työympäristöt, jotka ovat samalla terveellisiä ja turvallisia kaikille yhteisön jäsenille,
 • kehitetään saavutettavia informaatio- ja viestintäjärjestelmiä tukemaan yliopiston perustoimintoja,
 • tarjotaan henkilöstölle räätälöityä ja ennakoivaa koulutusta saavutettavuuden kehittämiseksi.

Saavutettavan Aalto-yliopiston toiminnassa toimitaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Yhdenvertaisuus: Kaikilla aaltolaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella, tehdä töitä ja saada yliopiston palveluja. Ketään ei syrjitä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 
 • Ennakoivuus: Saavutettavuutta ja esteettömyyttä kehitetään ennakoivasti tutkimustiedon, palautteen ja indikaattoreiden perusteella.
 • Läpäisevyys: Kaikkea toimintaa kehitetään työntekijän ja opiskelijan toimintakyvyn sekä luovuuden ja oppimisen näkökulmista ottaen samalla huomioon kaikki vuorovaikutuksen osapuolet.
 • Vuorovaikutteisuus: Yhdenvertainen, tehokas ja kannustava toimintaympäristö toteutetaan kaikkien asianosaisten kesken. Avoin keskustelu toimintaprosessien aikana vahvistaa asenteita ja osaamista, jotka auttavat parantamaan opiskelua, tutkimusta ja palveluita.
 • Kestävyys: Mahdollistavan ja saavutettavan toimintaympäristön toteutuksessa sovelletaan kestävän kehityksen periaatteita: sosiaalista, kulttuurista, taloudellista, eettistä, esteettistä ja ekologista. Saavutettavuutta edistävien ratkaisujen tulee olla sopusoinnussa ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta koskevan tutkimustiedon ja opetuksen kanssa sekä olla perusteltavissa myös myöhemmissä arvioinneissa.

Edelliset periaatteet tiivistyvät seuraaviksi Aalto-yliopiston toimintalinjoiksi:

 • Palvelukulttuuri muokataan palautteen ja jatkuvan koulutuksen avulla saavutettavaksi (laatutyön PDCA-syklin toteuttaminen käytännössä)
 • Digitaalinen toimintaympäristö verkkopalveluineen rakennetaan palautteen ja parhaan saatavilla olevan tutkimustiedon avulla saavutettaviksi.
 • Fyysinen toimintaympäristö rakennetaan ja muutetaan kokemuksen ja yhteistyön avulla esteettömäksi.

Yliopiston saavutettavassa toimintaympäristössä päivittäiset toiminnot ovat helposti hahmotettavia, ymmärrettäviä ja opittavia kaikille yhteisön jäsenille. Tekniikka ja erityisesti tietotekniikka mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman vuorovaikutuksen, työskentelyn ja opiskelun. Juuri tämän vuoksi yliopiston palveluiden ja kampusten fyysisen toimintaympäristön avautuminen saavutettavina, terveellisinä, turvallisina ja joustavina kohtaamispaikkoina on entistä tärkeämpi. Saavutettavuus on tavoite ja ideaali, jonka avulla rakennetaan yhteisöllisyyden tunne yhdenvertaisuuteen perustuvassa Aalto-yliopistossa.

Tämä suunnitelma antaa suuntaviivat Aalto-yliopiston oppimisen ja tutkimuksen saavutettavuudelle. Suunnitelma toimii perustana joka kolmas vuosi laadittavalle tai päivitettävälle toimeenpanosuunnitelmalle ja on osa yliopiston tasa-arvosuunnitelmaa. Vuosittain arvioidaan edellisen vuoden toimeenpanosuunnitelman toteutuminen.